Header Ads

๐Ÿ‘ง แ€™ိแ€”္းแ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€กแ€‚ၤါ (แ†แ„)แ€›แ€•္ แ€†ိုแ€žแ€Š္แ€™ွာ ๐Ÿ’˜


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ‘ง
แ€™ိแ€”္းแ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€กแ€‚ၤါ (แ†แ„) แ€›แ€•္แ€ို ့แ€€ား

(แ) ေแฟแ€แ€œแ€€แกแ€ာ ……… แแƒ แ€›แ€•္

(แ‚) แ€€ိုแ€š္แ€œแ€€แกแ€ာ …… แแ† แ€›แ€•္

(แƒ) แ€…ိแ€္แ€œแ€€แกแ€ာ ……… แ† แ€›แ€•္

(แ„) แ€œแ€€္แ€–แ€ါးแ€œแ€€แกแ€ာ … แ‰ แ€›แ€•္

(แ…) แ€œแ€Š္แ€•แ€„္းแ€œแ€€แกแ€ာ … แ แ€›แ€•္

(แ†) แ€กแ€žံแ€œแ€€แกแ€ာ ……… แƒ แ€›แ€•္

(แ‡) แ€™်แ€€္ႏွာแ€œแ€€แกแ€ာ …… แˆ แ€›แ€•္

(แˆ) แ€žြားแ€œแ€€แกแ€ာ ……… แ แ€›แ€•္

(แ‰) แ€™်แ€€္ေแ€…့แ€œแ€€แกแ€ာ …… แ„ แ€›แ€•္

(แแ€) แ€†ံแ€•แ€„္แ€œแ€€แกแ€ာ …… แƒ แ€›แ€•္


แ€€ိုแ€š္แ€œแ€€แกแ€ာ แแ† แ€›แ€•္
--------------------
แ။ แ€แ€€္แ€žแ€…္แ€… แ€œေแ€›ာแ€„္ႏွแ€„္ ့แ€ူေแ€žာ แ€€ိုแ€š္ေแ€›ာแ€„္

แ‚။ แ€œแ€€ၤ်ာแ€›แ€…္แ€œแ€Š္ေแ€žာแ€กแ€်แ€€္

แƒ။ แ€œแ€€ၤ်ာแ€›แ€…္แ€œแ€Š္ေแ€žာေแ€—ြ

แ„။ ေแ€›ႊေแ€žာแ€กแ€†แ€„္း

แ…။ แ€”แ€€္ေแ€žာแ€်แ€€္

แ†။ แ€›ွแ€Š္ေแ€žာแ€œแ€€္

แ‡။ แ€žိแ€™္ေแ€™ြ ့ေแ€žာแ€กแ€‚ၤါ

แˆ။ แพแ€€ီးแฟแ€™แ€္ေแ€žာ แ€žားแฟแ€™แ€္

แ‰။ แ€†แ€„္แ€€ဲ့แ€žို ့แ€žြားแฟแ€แ€„္း

แแ€။ แ€žိแ€™္ေแ€™ြ ့ေแ€žာ แ€ါးแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แแ။ แ€žိแ€™္ေแ€™ြ ့ေแ€žာแ€กแ€‚ၤါแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แแ‚။ ေแ€€ာแ€„္းေแ€žာแ€€ိုแ€š္แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แแƒ။ แ€–ြံ ့ေแ€žာေแ€•ါแ€„္แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แแ„။ แ€€ိုแ€š္ေแ€™ြးแ€”แ€Š္းแฟแ€แ€„္း

แแ…။ แ€œိแ€•္ေแ€€်ာแ€€ုแ€”္းแ€€ဲ့แ€žို ့แ€กแ€‚ၤါแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แแ†။ แพแ€€ာแ€•แ€”္းแ€€ဲ့แ€žို ့ေแ€™ႊးေแ€žာแ€€ိုแ€š္แ€”ံ ့แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ€…ိแ€္แ€œแ€€แกแ€ာ แ† แ€›แ€•္
-----------------

แ။ แฟแ€–ဴแ€…แ€„္ေแ€žာႏွแ€œံုးแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ‚။ ေแ€€ာแ€„္းေแ€žာแ€กแ€€်แ€„့္แ€žီแ€œแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แƒ။ แ€…แ€„္แพแ€€แ€š္ေแ€žာแ€กแ€€်แ€„့္แ€žီแ€œแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ„။ แ€်แ€…္แ€แ€„္ႏွแ€…္แ€žแ€€္แฟแ€แ€„္း

แ…။ แ€กแ€›ိแ€•္ေแฟแ€แ€žိแฟแ€แ€„္း

แ†။ ေแฟแ€–ာแ€„့္แ€™แ€္แ€แ€Š္แพแ€€แ€Š္แฟแ€แ€„္း

แ€œแ€Š္แ€•แ€„္းแ€œแ€€แกแ€ာ แ แ€›แ€•္
----------------------
แ။ แ€œแ€Š္ေแ€›း แƒ แ€†แ€„့္แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ€กแ€žံแ€œแ€€แกแ€ာ แƒแ€›แ€•္
------------------
แ။ แ€Ÿแ€žၤာแ€žံႏွแ€„့္แ€ူေแ€žာ แ€กแ€žံแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ‚။ แ€กแ€†ိုแ€กแ€™ိแ€”္ ့ႏွแ€„့္ แ€žာแ€šာေแ€žာ แ€กแ€žံแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แƒ။ แ€ฅแพแ€žแ€žံႏွแ€„့္ แ€ူေแ€žာ แ€กแ€žံแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ€™်แ€€္ႏွာแ€œแ€€แกแ€ာ แˆ แ€›แ€•္
---------------------
แ။ แ€œแฟแ€•แ€Š္ ့แ€แ€”္းႏွแ€„္ ့แ€ူแ€…ြာแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ‚။ แ€›ွแ€Š္ေแ€žာแ€™်แ€€္ႏွာแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แƒ။ แ€”ီေแ€žာ ႏႈแ€္แ€แ€™္းแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ„။ แฟแ€–ိဳးေแ€™ာแ€€္ေแ€žာႏွာแ€ံแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ…။ แฟแ€•แ€Š္ ့แฟแ€–ိဳးေแ€žာ แ€•ါးแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ†။ แ€™ွဲ ့ แ€แ€€္แฟแ€ံ แ€€แ€„္းแ€…แ€„္ေแ€žာ แ€”แ€–ူး၌ ေแฟแ€–ာแ€„့္แ€™แ€္ေแ€žာ แ€ေแ€်ာแ€„္းแ€แ€Š္းေแ€žာ แ€ံแ€ြแ€”္ แ€กแ€œံแ€ိုแ€„္ แ€กေแ€›းแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ‡။ แ€žံแ€ၱိแ€™แ€Š္ေแ€žာ แ€กေแ€›းแ€€ဲ့แ€žို ့ แ€”แ€–ူးแฟแ€•แ€„္၌ แ€กေแ€›းแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แˆ။ แ€ြ်แ€”္ေแ€žာႏွာေแ€ါแ€„္းแ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ€žြားแ€œแ€€แกแ€ာ แ แ€›แ€•္
-----------------
แ။ แ€แ€›ုแ€žแ€„္းแ€•ြแ€„့္แ€žแ€…္แ€…แ€€ို แ€œႊႏွแ€„္ ့แฟแ€–แ€္แ€žแ€Š္ ့แ€กแ€œား

แ€™แ€šိုแ€„္แ€™แ€€်ဲแ€™ေแ€•ါแ€€္ေแ€žာေแ€်ာေแ€™ာေแ€žာ แ€”แ€‚ိုแฟแ€–แ€„့္ แพแ€€แ€Š္၍ แ€แ€„့္แ€แ€š္แฟแ€แ€„္း

แ€™်แ€€္ေแ€…့แ€œแ€€แกแ€ာ แ„ แ€›แ€•္
---------------------
แ။ แ€™แ€€်แ€ฅ္းแ€™แ€€်แ€š္ แ€แ€„့္แ€แ€š္ေแ€žာ แ€™်แ€€္ေแ€… ့แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ‚။ แพแ€€ာแ€Šိဳแ€•แ€”္းႏွแ€„္ ့แ€ူေแ€žာแ€™်แ€€္ေแ€…့ (แ€กแ€်ိဳ ့แ€™ွာ แฟแ€•ာแ€Šိဳေแ€žာ แ€™်แ€€္ေแ€…့แ€›ွိแฟแ€แ€„္း)

แƒ။ แ€žแ€™แ€„္แ€™်แ€€္ေแ€…့ႏွแ€„့္ แ€ူေแ€žာ แ€™်แ€€္ေแ€…့ แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ„။ แ€•แ€’ုแ€™แผာแพแ€€ာแ€€ဲ ့แ€žို ့ แ€กแ€်ိဳ ့แ€™ွာ แ€…ိแ€™္းေแ€žာแ€™်แ€€္ေแ€…့ แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ€†ံแ€•แ€„္แ€œแ€€แกแ€ာ แƒ แ€›แ€•္
-------------------
แ။ แ€กแ€–်ားေแ€€ာ့ေแ€žာ แ€†ံแ€•แ€„္แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แ‚။ แ€›ွแ€Š္ေแ€žာ แ€†ံแ€•แ€„္แ€›ွိแฟแ€แ€„္း

แƒ။ แ€žိแ€™္ေแ€™ြ ့ေแ€žာ แ€†ံแ€•แ€„္แ€›ွိแฟแ€แ€„္း
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ‘ง

credit to แ€กแพแ€€แ€Š္ေแ€ာ္แ€œแ€€္แ€žแ€…္

No comments

Powered by Blogger.