Header Ads

๐Ÿ’˜แ€žแ€„္แ€แ€…္แ€žแ€€္แ€ာ แ€œแ€€္แ€ြဲแ€žแ€„့္แ€ဲ့ ေแ€šာแ€€္်ားแ€™်ိဳးแ€†ိုแ€ာ๐Ÿ’‘


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
แ။ แ€žแ€„္แ€”ဲแ‚” แ€•แ€္แ€žแ€္แ€œာแ€›แ€„္ แ€กေแ€žးแ€กแ€–ြဲ ေแ€œးေแ€ြแ€€ แ€กแ€… แ€™ွแ€္แ€™ိေแ€”แ€™แ€š္။

แ‚။ แ€žแ€„္แ€”ဲแ‚” แ€•แ€္แ€žแ€္แ€œာแ€›แ€„္ แ€•ြแ€„့္แ€•ြแ€„့္แ€œแ€„္းแ€œแ€„္း แ€›ွိแ€™แ€š္။ แ€˜ာျแ€–แ€…္แ€်แ€„္แ€แ€š္၊ แ€˜ာแ€™ျแ€–แ€…္แ€်แ€„္แ€˜ူး แ€†ိုแ€ာ แ€•ြแ€„့္แ€•ြแ€„့္แ€œแ€„္းแ€œแ€„္း ေျแ€•ာေแ€œ့ แ€›ွိแ€แ€š္။

แƒ။ แ€žแ€„့္แ€€ို แ€™แพแ€€ာแ€แ€ แ€›แ€š္ေแ€™ာေแ€กာแ€„္ แ€œုแ€•္ႏိုแ€„္แ€แ€š္။

แ„။ แ€žแ€„့္แ€›ဲแ‚• แ€กျแ€™แ€„္แ€€ို แ€žူ แ€กေแ€œးแ€‘ားแ€แ€š္။ แ€œแ€€္แ€ံ ေแ€†ြးေႏြးေแ€•းေแ€œ့ แ€›ွိแ€แ€š္။

แ…။ แ€œူแพแ€€ားแ€‘ဲแ€™ွာแ€œแ€Š္း แ€žแ€„့္แ€€ို แ€်แ€…္ျแ€•แ€–ိုแ‚” แ€žူ แ€แ€”္แ€™ေแ€œးแ€˜ူး။

แ†။ แ€žแ€„့္แ€›ဲแ‚• แ€†ံုးျแ€–แ€္แ€်แ€€္แ€€ို ေแ€œးေแ€œးแ€…ားแ€…ား แ€›ွိแ€แ€š္။ แ€œแ€€္แ€™แ€ံႏုိแ€„္แ€›แ€„္ ေแ€ာแ€„္แ€™ွ แ€˜ာေแพแ€€ာแ€„့္ แ€œแ€€္แ€™แ€ံႏုိแ€„္แ€œဲ แ€†ုိแ€ာ ေแ€žแ€်ာ แ€›ွแ€„္းျแ€•แ€แ€š္။

แ‡။ แ€žူแ‚”แ€žแ€„့္แ€€ို แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္แ€်แ€…္ေแพแ€€ာแ€„္း แ€žแ€€္ေแ€ž ျแ€•ေแ€œ့แ€›ွိแ€แ€š္။ แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ွแ€”္၊ ေแ€”แ€›ာแ€™ွแ€”္ แ€™်ိဳးแ€™ွာေแ€•ါ့။

แˆ။ แ€…ူแ€•ါแ€™แ€”္းแ€œို แ€™แ€Ÿာแ€œူแ€žား แ€™แ€Ÿုแ€္ေแ€•แ€™แ€š့္ แ€žแ€„့္แ€€ို
แ€…ိแ€္ေแ€€်แ€”แ€•္ေแ€กာแ€„္ แ€‘ားႏိုแ€„္แ€แ€š္။ แ€…ိแ€္แ€Šแ€…္ေแ€”แ€ဲ့့ แ€กแ€ါแ€™်ိဳးแ€™ွာ แ€žแ€„့္แ€€ို แ€˜แ€š္ေแ€”แ€›ာ ေแ€แšแ€žြားแ€›แ€™แ€š္ แ€†ိုแ€ာ แ€žူ แ€žိေแ€”แ€แ€္แ€แ€š္။

แ‰။ แ€žแ€„္แ€ိုแ‚”แพแ€€ားแ€€ แ€†แ€€္แ€†ံေแ€›း แ€แ€Š္แ€ံ့แ€–ိုแ‚” แ€žူแ‚”แ€˜แ€€္แ€€ แ€žแ€Š္းแ€ံแฟแ€•ီး แ€…ိแ€္แ€›ွแ€Š္ ေแ€•းแ€แ€š္။ แ€›แ€”္แ€™ျแ€–แ€…္ ေแ€กာแ€„္แ€œแ€Š္း แ€‘ိแ€”္းแ€แ€္แ€แ€š္။

แแ€။ แ€žแ€„့္แ€€ို แ€်แ€…္แ€žူแ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€œို แ€်แ€…္แ€žแ€œို แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္း แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€œိုแ€œแ€Š္း แ€€ိแ€…แฅေแ€ြ แ€ိုแ€„္แ€•แ€„္ေแ€œ့ แ€›ွိแ€™แ€š္။

แ€กแ€‘แ€€္แ€™ွာ ေแ€–ာ္ျแ€•แ€ဲแ‚” แ€กแ€်แ€€္ေแ€ြแ€›ွိแ€ဲ့ แ€กแ€™်ိဳးแ€žားแ€™်ိဳးแ€€ို แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္แ€‘ားแฟแ€•ီ แ€†ိုแ€›แ€„္ေแ€ာ့ แ€žแ€„့္แ€กแ€ြแ€€္ แ€กိแ€™္ေแ€‘ာแ€„္แ€–แ€€္ แ€กแ€™်ိဳးแ€žားေแ€€ာแ€„္း ေแ€ြแ‚”แฟแ€•ီแ€œိုแ‚”แ€žာ แ€™ွแ€္แ€œိုแ€€္แ€•ါ။

credit to original

No comments

Powered by Blogger.