Header Ads

๐Ÿ’• แ€€ိုแ€€ိုแ€›ွိแ€แ€š္ ๐Ÿ’•


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
๐Ÿ‘‘ แ€กแ€…ားแ€กေแ€žာแ€€္ แ€‚်ီးแ€™်ားแ€ဲ့ แ€်แ€…္ေแ€œးေแ€˜းแ€™ွာ..
๐Ÿ’• แ€‚แ‚ုแ€แ€…ိုแ€€္แ€”ဲแ‚” แ€กာแ€Ÿာแ€›แ€™ွ်แ€แ€–ိုแ‚” แ€กแ€แ€„္းေแ€€ြแฝးေแ€•းแ€™แ€š့္ แ€€ိုแ€€ိုแ‚ွိแ€แ€š္...

๐Ÿ‘‘ แ€˜ိုแ€žီแ€˜แ€္แ€žီ แ€…ုแ€္แ€–ြား ေแ€”แ€แ€္แ€ဲ့ แ€်แ€…္ေแ€œးေแ€˜းแ€™ွာ..
๐Ÿ’• แ€กแ€แ€္แ€กแ€…ား แ€†ံแ€•แ€„္แ€•ံုแ€…ံแ€€แ€กแ€… แ€œိုแ€€္แ€–แ€€္ေแ€กာแ€„္ แ€†แ€„္ေแ€•းแ€™แ€š့္ แ€€ိုแ€€ိုแ‚ွိแ€แ€š္...

๐Ÿ‘‘ แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ေแ€œးแ€…ားแ€แ€္แ€ဲ့ แ€်แ€…္ေแ€œးေแ€˜းแ€™ွာ..
๐Ÿ’• แ€กျแ€™ဲ แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ွแ€”္ေแ€กာแ€„္ แ€†ူေแ€•းေแ€”แ€ဲ့ แ€€ိုแ€€ိုแ‚ွိแ€แ€š္..

๐Ÿ‘‘ แ€•แ€„္แ€•แ€”္းแ€แ€š္แ€œိုแ‚” แฟแ€„ီးแ€แ€္แ€ဲ့ แ€်แ€…္ေแ€œးေแ€˜းแ€™ွာ..
๐Ÿ’• แ€กားျแ€–แ€Š့္ေแ€•းแ€™แ€š္ แ€†ိုแฟแ€•ီး แ€–แ€€္แ€‘ားေแ€•းแ€™แ€š့္ แ€€ိုแ€€ိုแ‚ွိแ€แ€š္..

๐Ÿ‘‘ แ€…ိแ€္แ€Šแ€…္ေแ€”แ€ဲ့ แ€„ိုေแ€”แ€ဲ့ แ€်แ€…္ေแ€œးေแ€˜းแ€™ွာ..
๐Ÿ’• แ€်แ€…္แ€›แ€š္ แ€™แ€„ိုแ€•ါแ€”ဲแ‚”แ€œိုแ‚” แ€แ€–ြแ€–ြေျแ€•ာแ€›แ€„္း ႏွแ€•္แ€‘ြแ€€္ေแ€”แ€ဲ့ แ€်แ€…္แ€€ို แ€‘ိုแ€„္แ€›แ€š္แฟแ€•ီး แ€်แ€…္แ€€ုိေแ€•်ာ္ေแ€…แ€ဲ့ แ€€ိုแ€€ိုแ‚ွိแ€แ€š္...

๐Ÿ‘‘แ€€ားแ€…ီးแ€ိုแ€„္း แ€กိแ€•္ေแ€•်ာ္แ€แ€္แ€ဲ့ แ€်แ€…္ေแ€œးေแ€˜းแ€™ွာ..
๐Ÿ’• แ€€ိုแ€€ိုแ‚”แ€•ုแ€ံုး แ€กแ€”ာแ€ံ แ€ါးแ€กေแ€Šာแ€„္းแ€ံแฟแ€•ီး ေแ€•းแ€กိแ€•္แ€‘ားแ€แ€္แ€ဲ့ แ€€ိုแ€€ုိแ‚ွိแ€แ€š္...

๐Ÿ‘‘ แ€†ူแ€žแ€„့္แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€†ူ...
๐Ÿ‘‘ ေแ€်ာ့แ€žแ€„့္แ€ဲ့แ€กแ€ါ ေแ€်ာ့..
๐Ÿ‘‘ แ€›แ€š္ေแ€™ာေแ€…แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€›แ€š္ေแ€™ာေแ€กာแ€„္ แ€œုแ€•္ေแ€•းႏိုแ€„္แ€ဲ့ แ€€ိုแ€€ုိแ€€ แ€်แ€…္ေแ€œးแ€›ဲแ‚• ๐Ÿ‘‘ แ€•ါแ€•ဲ...๐Ÿ˜๐Ÿ˜˜

#Queen

No comments

Powered by Blogger.