Header Ads

๐Ÿ’‘ แ€žแ€™ီးแ€›แ€Š္းแ€…ား แ€…ံုแ€ြဲแ€™်ား၏ แ€†ျแ€™แ€„္แ€€แ€•္แ€…แ€›ာ แ€œแ€€แกแ€ာแ€›แ€•္แ€™်ား ๐Ÿ˜


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
แ) msger แ€›ွိေแ€”แ€œ်แ€€္ႏွแ€„့္ comment แ€™်ားแ€ြแ€„္ แ€™แฟแ€•ီးႏိုแ€„္ แ€™แ€…ီးႏိုแ€„္ แ€•แ€œူးแพแ€€ျแ€แ€„္း။

แ‚) แ€แ€…္แ€›ာแ€–ိုး แ€žံုးแ€•ုแ€’္แ€แ€”္แ€™်ား ေแ€กာแ€€္แ€ြแ€„္ แ€€ိုแ€€ိုေแ€› แ€žဲေแ€› แ€…แ€žျแ€–แ€„့္ mention แ€™်ား ေแ€แšแพแ€€ျแ€แ€„္း။

แƒ) แ€แ€›ီးแ€žြား Review แ€™်ား แ€…ားေแ€žာแ€€္แ€†ိုแ€„္ Page แ€™်ားแ€€ို share แ€›ာแ€ြแ€„္ แ€›ိုးแ€›ိုးแ€แ€”္းแ€แ€”္း แ€™ share แ€•ဲ แ€€ိုแ€€ိုေแ€› แ€œိုแ€€္แ€•ိုแ‚• … แ€်แ€…္ေแ€› แ€žြားแ€›ေแ€กာแ€„္… แ€…แ€žျแ€–แ€„့္ แ€แ€€แ€š္แ€œแ€Š္း แ€™แ€žြားแ€˜ဲ แ€กแ€›แ€žာแ€ံ ေျแ€•ာแพแ€€ျแ€แ€„္း။

แ„) ေแ€€ာแ€„္แ€™ေแ€œးแ€œแ€€္แ€€ို แ€กေแ€”ာแ€€္แ€€ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€œแ€€္แ€€ แ€€ိုแ€„္แ€‘ားแ€žแ€Š့္ แ€…แ€ိုแ€„္ แ€“ာแ€္แ€•ံုแ€€ို แ€กแ€‘ူးႏွแ€…္แฟแ€ိဳแ€€္ แ€ံုแ€™แ€„္แ€…ြာ แ€›ိုแ€€္แพแ€€ျแ€แ€„္း။

แ…) แ€်แ€…္แ€žူแ€กแ€ြแ€€္แ€Ÿု แ€›แ€Š္แ€Šႊแ€”္းแ€žแ€Š့္ แ€…ာแ€™်ားแ€€ို ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္แ€แ€Š္း แ€–แ€္แ€›แ€”္ แ€™แ€แ€„္แ€˜ဲ public แ€”ဲแ‚•แ€แ€„္แฟแ€•ီး like ျแ€ဴแ€แ€္ျแ€แ€„္း။

แ†) แ€…ံုแ€ြဲแ€™ွแ€”္แ€œ်ွแ€„္ แ€•ုแ€‚ံแ€™ွာ แ€“ာแ€္แ€•ံု แ€›ိုแ€€္แฟแ€•ီး fb ေแ€•แšแ€แ€„္แ€™ွ ေแ€แ€္แ€™ွီแ€žแ€Š္แ€Ÿု แ€กแ€‘แ€„္แ€›ွိแพแ€€ျแ€แ€„္း။

แ‡) แ€…ိแ€္ แ€กแ€แ€”္แ‚”แ€™แ€žแ€„့္แ€ိုแ€„္း ျแ€•แ€္แฟแ€•ီ ျแ€•แ€္แฟแ€•ီ แ€Ÿု แ€Ÿแ€…္ေแพแ€€ြးแฟแ€•ီး แ€กแ€†แ€„္ေျแ€•แ€žြားแ€›แ€„္ แ€™်แ€€္ႏွာေျแ€•ာแ€„္ျแ€–แ€„့္ แ€…ံုแ€ြဲแ€•ံုแ€™်ားแ€แ€„္แฟแ€•ီး แ€…ိแ€္แ€™ေแ€€ာแ€€္แ€”ဲแ‚•ေแ€ာ့ေแ€”ာ္แ€ိုုแ‚• แ€˜แ€š္ေแ€ာ့แ€™ွ แ€™แ€ြဲေแ€ာ့แ€˜ူးေแ€”ာ္ แ€…แ€žျแ€–แ€„့္ แ€กแ€›ွแ€€္แ€™แ€›ွိ แ€แ€„္แ€แ€္ျแ€แ€„္း။

แˆ) แ€်แ€…္แ€žူ แ€œแ€€္ေแ€†ာแ€„္ေแ€•းแ€žแ€Š့္ แ€•แ€…แฅแ€Š္းแ€™်ားแ€€ို แ€€ိုแ€š့္แ€˜ာแ€žာ แ€žိแ€™္းแ€™แ€‘ားแ€˜ဲ fb ေแ€•แšแ€แ€„္แ€€ာ แ€ျแ€ားแ€žူแ€™်ား แ€กားแ€€်ေแ€…แ€›แ€”္ แพแ€€ြားแ€ါแ€แ€္ျแ€แ€„္း။

แ‰) แ€‘ိုแ€žိုแ‚• แพแ€€ြားแ€ါแ€žแ€Š့္ แ€•ိုแ‚•แ€…္แ€™်ား ေแ€กာแ€€္แ€ြแ€„္ แ€ျแ€ား แ€…ံုแ€ြဲแ€™်ားแ€€แ€œแ€Š္း แ€™แ€…ားแ€› แ€แ€แ€™แ€”္း แ€™ိแ€™ိแ€်แ€…္แ€žူแ€™်ားแ€€ို mention ေแ€แš ျแ€•แ€แ€္ျแ€แ€„္း။

แแ€) แ€žူแ€™်ား แ€›แ€Š္းแ€…ားแ€™်ား แฟแ€ံแ€ုแ€”္ แ€…ႏိုแ€€္ေแพแ€€ာ္ แ€‡ာแ€္แ€œแ€™္းแ€™်ား ျแ€™แ€„္แ€œ်ွแ€„္ แ€™ိแ€™ိႏွแ€„့္ แ€†ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္ แ€™แ€†ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္ mention ေแ€แš၍ แ‚€แ€€ိแ€™္းေแ€™ာแ€„္းแ€™ာแ€”္แ€–ီ ျแ€•แ€แ€္ျแ€แ€„္း။

แแ) Anniversary แ€™်ား ေแ€›ာแ€€္แ€œ်ွแ€„္ ႏွแ€…္ေแ€šာแ€€္แ€žား แ‚€แ€€ိဳแ€แ€„္แ€Šွိႏိႈแ€„္းแฟแ€•ီး Surprise แ€™်ား แ€œုแ€•္ျแ€•แ€แ€္ျแ€แ€„္း။

แแ‚) แ€်แ€…္แ€žူแ€™်ားေแ€”แ‚• ေแ€›ာแ€€္แ€œ်ွแ€„္ แ€กแ€€်ီၤแ€†แ€„္แ€ူ แ€แ€္แฟแ€•ီး แ€™်แ€€္แ€…ိေแ€”ာแ€€္ေแ€กာแ€„္ แ€•ံုေแ€ြ แ€แ€„္แพแ€€ျแ€แ€„္း။

แแƒ) Account แ€”ာแ€™แ€Š္แ€™်ားแ€€ို แ€™ွแ€္แ€•ံုแ€แ€„္แ€‘ဲแ€€แ€กแ€ိုแ€„္း แ€™ေแ€›းแ€˜ဲ แ€˜แ€š္แ€žူแ‚• แ€™แ€šား แ€˜แ€š္แ€žူแ‚• Hubby แ€˜แ€š္แ€žူแ‚• แ€•ူแ€ူးေแ€œး แ€…แ€žျแ€–แ€„့္ ေแ€‚ါแ€€္ေแ€ာแ€€္ေแ€ာแ€€္แ€™်ား ေแ€›းแพแ€€ျแ€แ€„္း။

แแ„) แ€œူแ€แ€€ာ แ€™်แ€€္แ€…ိေႏွာแ€€္ေแ€กာแ€„္ แ€•แ€œီแ€…ိေแ€်ာแ€€္แ€်แ€€္ေแ€ြ แ€œုแ€•္ျแ€•แฟแ€•ီး ျแ€•แ€္แ€žြားแ€ဲ့แ€กแ€ါแ€™ွ "Single is the best" แ€Ÿု ေแพแ€€ြးေแพแ€€ာ္แ€แ€္แพแ€€ျแ€แ€„္း။

แ€’ါแ€˜ဲ … แ€™แ€”ာแ€œိုแ€œိုแ‚• ေแ€›းแ€แ€š္แ€™ွแ€္ แ€แ€œแ€€္แ€…แ€แ€Š္း แ€žူแ€„แ€š္ေแ€‘ာแ€„္ แ€žြားแ€žแ€Š္ ๐Ÿ˜

credit to Shom mi mi htet

No comments

Powered by Blogger.