Header Ads

๐Ÿ‘ง แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးแ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€€ို แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€›แ€„္ (78) แ€်แ€€္แ€‘ဲแ€€ แ€žแ€„္ แ€˜แ€š္ႏွแ€်แ€€္ แ€œုแ€•္ႏုိแ€„္แ€žแ€œဲ ๐Ÿ‘จ


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
แ။ facebook password แ€€ုိ แ€žူแ€™แ€€ို ေျแ€•ာျแ€•แ€•ါ...
แ‚။ แ€žူแ€™แ€€ို แ€™แ€›แ€€္แ€…แ€€္แ€•ါแ€”ဲ့...
แƒ။ แ€…ိแ€္แ€‘ိแ€ုိแ€€္ေแ€กာแ€„္ แ€™แ€œုแ€•္แ€•ါแ€”ဲ့...
แ„။ แ€žူแ€™แ€€ို แ€กႏုိแ€„္แ€™แ€€်แ€„့္แ€•ါแ€”ဲ့...
แ…။ แ€™แ€Šာแ€•ါแ€”ဲ့...
แ†။ แ€™แ€›ုိแ€€္แ€•ါแ€”ဲ့...
แ‡။ แ€แ€…္แ€ုแ€ုแ€”ဲ ့ေแ€€ာแ€€္ေแ€•ါแ€€္แ€ာแ€™်ိဳး แ€™แ€œုแ€•္แ€•ါแ€”ဲ့..
แˆ။ แ€žူแ€™แ€–ုแ€”္းแ€€ုိ แ€™แ€်แ€•แ€…္แ€•ါแ€”ဲ့....
แ‰။ แ€กแ€žံแ€€်แ€š္แ€”ဲ ့ ေแ€กာ္ျแ€•ီး แ€žူแ€™แ€€ို แ€…แ€€ားแ€™ေျแ€•ာแ€•ါแ€”ဲ့...
แแ€။ แ€žူแ€™ แ€…ိแ€္แ€™ေแ€€ာแ€„္းျแ€–แ€…္ေแ€กာแ€„္ แ€™แ€œုแ€•္แ€•ါแ€”ဲ့...
แแ။ แ€žူแ€™แ€กแ€ြแ€€္ แ€กေႏွာแ€„့္แ€กแ€šွแ€€္ျแ€–แ€…္แ€™ဲ ့แ€กแ€›ာေแ€ြ แ€žူแ€™แ€”ဲ ့แ€กแ€ူ แ€™แ€›ွိแ€•ါေแ€…แ€”ဲ့...
แแ‚။ แ€™แ€œုแ€•္แ€်แ€„္แ€ဲ့ แ€กแ€›ာแ€€ို แ€กแ€แ€„္းแ€™แ€ုိแ€„္းแ€•ါแ€”ဲ့...
แแƒ။ แ€›แ€Š္းแ€…ားေแ€Ÿာแ€„္း แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးแ€”ဲ ့แ€žူแ€™แ€€ို ႏႈိแ€„္းျแ€•ီး แ€™ေျแ€•ာแ€†ိုแ€•ါแ€”ဲ့...
แแ„။ แ€™แ€œုแ€•္แ€แ€္แ€ဲ ့แ€กแ€›ာแ€€ို แ€กျแ€•แ€…္แ€™ေျแ€•ာแ€•ါแ€”ဲ့...
แแ…။ แ€žူแ€™ แ€€်แ€”္းแ€™ာေแ€›းแ€”ဲ ့แ€™แ€Šီแ€Šြแ€္แ€ဲ့ แ€กแ€…ာေแ€ြแ€€ို แ€™ေแ€€ြ်းแ€•ါแ€”ဲ့...
แแ†။ แ€ျแ€ားแ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€€ แ€žူแ€™แ€‘แ€€္ แ€•ိုေแ€ာ္ แ€•ိုေแ€€ာแ€„္းแ€แ€š္แ€œို့ แ€™ေျแ€•ာแ€•ါแ€”ဲ့...
แแ‡။ ေแ€กးแ€ဲ့ แ€›ာแ€žီแ€™ွာ แ€žူแ€™แ€›ဲ ့แ€œแ€€္แ€€ေแ€œးေแ€ြแ€€ို ေႏြးေแ€‘ြးแ€…ြာ แ€†ုแ€•္แ€€ုိแ€„္แ€‘ားေแ€•းแ€•ါ...
แแˆ။ แ€œแ€™္းแ€žြားแ€ဲ့แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ွာ แ€žူแ€™แ€œแ€€္แ€€ို ျแ€™ဲျแ€™ဲแ€€ိုแ€„္แ€‘ားแ€•ါ... แ€™แ€œႊแ€္แ€œိုแ€€္แ€•ါแ€”ဲ့...
แแ‰။ แ€œแ€™္းแ€€ူးแ€ဲ့แ€กแ€ါ... แ€žူแ€™แ€œแ€€္แ€€ို แ€แ€„္းแพแ€€แ€•္แ€…ြာ แ€€ိုแ€„္แ€‘ားေแ€•းแ€•ါ...
แ‚แ€။ แ€žူแ€™แ€”ဲ ့แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€…်းแ€แ€š္แ€‘ြแ€€္แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€•แ€„္แ€•แ€”္းแ€œိုแ€€္แ€ာแ€œို့ แ€™ေျแ€•ာแ€•ါแ€”ဲ့...
แ‚แ။ ေแ€…်းแ€แ€š္แ€‘ြแ€€္แ€›แ€„္ แ€•แ€…แฅแ€Š္းแ€€ူแ€žแ€š္ေแ€•းแ€•ါ...
แ‚แ‚။ แ€กแ€‘ိแ€™္းแ€กแ€™ွแ€္ေแ€”့ေแ€ြแ€™ွာ แ€กแ€™ွแ€္แ€แ€› แ€œแ€€္ေแ€†ာแ€„္ေแ€•းแ€•ါ...
แ‚แƒ။ แ€žူแ€™ แ€†ာေแ€œာแ€„္แ€ဲ့แ€กแ€ါ... แ€žူแ€™แ€”ဲ ့แ€กแ€ူแ€ူ แ€…ားေแ€žာแ€€္ေแ€•းแ€•ါ...
แ‚แ„။ แ€›แ€”္ျแ€–แ€…္แ€›แ€„္ แ€กแ€›แ€„္แ€†ံုး ေแ€ာแ€„္းแ€•แ€”္แ€•ါ....
แ‚แ…။ แ€žူแ€™ แ€€ေแ€œးแ€†แ€”္แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€กေแ€–ာ္ျแ€•ဳေแ€•းแ€•ါ...
แ‚แ†။ ေแ€”แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€žแ€ိแ€แ€› ေแ€†းแ€ုိแ€€္แ€•ါ...
แ‚แ‡။ แ€žူแ€™ แ€–ုแ€”္းแ€†แ€€္แ€›แ€„္ แ€†แ€€္แ€†แ€€္ แ€€ိုแ€„္แ€•ါ...
แ‚แˆ။ ေแ€”แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€žူแ€™ေแ€˜းแ€™ွာ ေแ€”ေแ€•းแ€•ါ...
แ‚แ‰။ แ€แ€™္းแ€”แ€Š္းแ€…แ€›ာแ€”ဲ ့แ€žူแ€™แพแ€€ံဳแ€ဲ့แ€กแ€ါ... ႏွแ€…္แ€žိแ€™့္ေแ€•းแ€•ါ
แƒแ€။ แ€žူแ€™ แ€„ိုแ€ဲ့แ€กแ€ါ... ေႏြးေแ€‘ြးแ€…ြာ แ€–แ€€္แ€‘ားแ€•ါ..
แƒแ။ แ€žူแ€™ ေแ€™ြးေแ€”့ေแ€›ာแ€€္แ€ဲ့ แ€กแ€ါ.. แ€•แ€‘แ€™แ€†ံုး แ€žူแ€™แ€€ို ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€…แ€žူ ျแ€–แ€…္แ€•ါေแ€…...
แƒแ‚။ แ€žူแ€™แ€€ို ေျแ€•ာแ€ဲ ့แ€กแ€ုိแ€„္း แ€€แ€ိแ€แ€Š္แ€•ါ...
แƒแƒ။ แ€Ÿแ€”္းแ€–ုแ€”္းแ€€ို แ€žူแ€™แ€€ို แพแ€€แ€Š့္แ€ြแ€„့္ေแ€•းแ€•ါ...
แƒแ„။ แ€€ိแ€…แฅแ€›ွိแ€œိုแ‚” แ€žူแ€™ ေแ€แšแ€ဲ့แ€กแ€ါ... แ€žြားႏုိแ€„္ေแ€กာแ€„္ แพแ€€ိဳးแ€…ားแ€•ါ...
แƒแ…။ แ€Šแ€˜แ€€္ แ€–ုแ€”္းแ€•ိแ€္แ€™แ€‘ားแ€•ါแ€”ဲ့...
แƒแ†။ေแ€”့แ€ုိแ€„္း แ€žူแ€™แ€€ို แ€–ုแ€”္းแ€†แ€€္ေแ€•းแ€•ါ....
แƒแ‡။ online ေแ€•แšေแ€›ာแ€€္แ€ဲ့แ€กแ€ါ... แ€žူแ€™ แ€›ွိแ€™แ€›ွိ แ€กแ€›แ€„္แ€žแ€ိျแ€•ဳแ€•ါ...
แƒแˆ။ แ€ေแ€”แ€›ာแ€€ို แ€žူแ€™ แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€‘ဲ แ€žြားแ€ဲ့แ€กแ€ါ... แ€žူแ€™แ€€ို แ€–ုแ€”္းแ€†แ€€္ျแ€•ီး แ€žแ€ိแ€‘ားแ€žြားแ€–ိုแ‚” ေျแ€•ာแ€†ိုแ€•ါ...
แƒแ‰။ แ€žူแ€™ แพแ€€ိဳแ€€္แ€›แ€„္ แ€แ€š္แ€•ါေแ€…...
แ„แ€။ แ€žူแ€™แ€€ို ေแ€žแ€်ာေแ€…ာแ€„့္ေแ€›ွာแ€€္แ€•ါ... ေแ€”แ€™ေแ€€ာแ€„္း แ€™ျแ€–แ€…္แ€•ါေแ€…แ€”ဲ့..
แ„แ။ แ€žူแ€™แ€›ဲ့ แ€–ုแ€”္းแ€”ံแ€•ါแ€္แ€€ို แ€–ုแ€”္းแ€”ံแ€•ါแ€္ แ€…ာแ€›แ€„္းแ€‘ဲแ€™ွာ แ€”ံแ€•ါแ€္ แ แ€›ွိแ€•ါေแ€…....
แ„แ‚။ แ€žူแ€™แ€”ဲ ့แ€…ိแ€္แ€ူแ€€ို္แ€š္แ€ူ แ€›ွိแ€•ါေแ€…...
แ„แƒ။ แ€žူแ€™ แ€™แ€€္ေแ€†့แ€်္ แ€•ိုแ‚”แ€›แ€„္ แ€်แ€€္ျแ€แ€„္း ျแ€•แ€”္แ€•ါ....
แ„แ„။ แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္းေแ€ြแ€›ဲ့ ေแ€›ွแ‚•แ€™ွာ แ€žူแ€™แ€€ို แ€™်แ€€္ႏွာแ€žာေแ€•းแ€•ါ...
แ„แ…။ แ€œแ€™္းแ€กแ€ူแ€ူ แ€žြားแ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€žူแ€™แ€›ဲ ့แ€˜แ€š္แ€˜แ€€္แ€™ွာ ေแ€”ေแ€•းแ€•ါ...

แ„แ†။ แ€်แ€…္แ€žူแ€žแ€€္แ€แ€™္း แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္ แพแ€€ာแ€•ါေแ€…... แ€กแ€်แ€…္ေแ€ြ แ€กแฟแ€™ဲ แ€žแ€…္แ€œြแ€„္ แ€œแ€”္းแ€†แ€”္းေแ€”แ€•ါေแ€…...
แ„แ‡။ แ€กႏၱแ€›ာแ€š္แ€›ွိแ€›แ€„္ แ€žူแ€™แ€€ို แ€™แ€ုိแ€„္းแ€•ါแ€”ဲ့...
แ„แˆ။ แ€™ိုးแ€›ြာแ€›แ€„္... แ€žူแ€™แ€€ို แ€‘ီးေแ€†ာแ€„္းေแ€•းแ€•ါ...
แ„แ‰။ แ€žူแ€™แ€›ဲ့ แ€กแพแ€€ိဳแ€€္แ€€ို แ€™ွแ€္แ€‘ားေแ€•းแ€•ါ...
แ…แ€။ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€žူแ€™แ€”ဲ ့แ€กแ€ူ แ€™ွ်ေแ€แ€ံแ€…ားแ€•ါ...
แ…แ။ แ€แ€™္းแ€”แ€Š္းးးแ€…แ€›ာแ€›ွိแ€›แ€„္ แ€žူแ€™แ€€ို แ€กแ€žိေแ€•း แ€ုိแ€„္แ€•แ€„္ေျแ€•ာแ€†ိုแ€•ါ...
แ…แ‚။ แ€žူแ€„แ€š္แ€်แ€„္းแ€กားแ€œံုးแ€€ို แ€žူแ€™แ€”ဲ့ แ€™ိแ€္แ€†แ€€္ေแ€•းแ€•ါ...
แ…แƒ။ แ€žူแ€™แ€€ို แ€›แ€š္ေแ€™ာေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€กာแ€„္ แ€‘ားแ€•ါ...
แ…แ„။ ေျแ€•ာแ€ဲ့แ€กแ€ုိแ€„္း แ€œုแ€•္แ€•ါ...
แ…แ…။ แ€แ€္ႏိုแ€„္แ€›แ€„္ แ€Ÿแ€„္းแ€်แ€€္แ€žแ€„္ျแ€•ီး แ€žူแ€™แ€€ို ေแ€€ြ်းแ€•ါ....
แ…แ†။ แ€žူแ€™แ€€ို แ€šံုแพแ€€แ€Š္ေแ€•းแ€•ါ...
แ…แ‡။ แ€กျแ€™แ€„္แ€žေแ€˜ာแ€‘ားแ€်แ€„္း แ€™แพแ€€ာแ€™แพแ€€ာ แ€–แ€œွแ€š္แ€•ါ
แ…แˆ။ แ€žူแ€™แ€กိแ€•္แ€ဲ့แ€กแ€ါ ေแ€…ာแ€„္ျแ€ံဳျแ€•ီး ေႏြးေแ€‘ြးေแ€กာแ€„္ แ€œုแ€•္ေแ€•းแ€•ါ....
แ…แ‰။ แ€žူแ€™แ€›ဲแ‚• แ€กแ€ိแ€္แ€€ို แ€”ားแ€œแ€Š္ေแ€•းแ€•ါ...
แ†แ€။ แ€žူแ€™แ€กแ€ြแ€€္ แ€œံုแฟแ€ံဳแ€™ႈแ€›ွိแ€•ါေแ€…...
แ†แ‚။ แ€žူแ€™แ€…ိแ€္แ€†ုိးแ€ဲ့แ€กแ€ါ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€กာแ€„္ ႏွแ€…္แ€žိแ€™့္ေျแ€•ာแ€†ိုแ€•ါ...
แ†แƒ။ แ€žူแ€™ แ€กแ€œိုแ€›ွိแ€ာแ€€ို แ€กแ€แ€္ႏုိแ€„္แ€†ံုး แพแ€€ိဳးแ€…ားေแ€•းแ€•ါ...
แ†แ„။ แ€်ိแ€”္းေแ€ြแ‚”แ€ဲ့แ€กแ€ါ.. แ€žူแ€™แ€‘แ€€္ ေแ€…ာေแ€›ာแ€€္แ€•ါေแ€…...
แ†แ…။ แ€်ိแ€”္းေแ€ြแ‚”แ€ဲ့ေแ€”แ€›ာแ€™ွာ แ€žူแ€™แ€€ို ေแ€…ာแ€„့္แ€›แ€ာ แ€กแ€›แ€™္းแพแ€€ာแ€œို့ ျแ€•แ€”္แ€žြားแ€ာแ€™်ိဳး แ€™แ€œုแ€•္แ€•ါแ€”ဲ့...
แ†แ†။ แ€žူแ€™แ€”ဲ ့แ€กแ€ူแ€ူ แ€กေแ€–ာ္ျแ€•ဳ แ€œแ€Š္แ€•แ€္ေแ€•းแ€ဲ့แ€กแ€ါ... แ€กแ€်ိแ€”္แ€™แ€›ွိแ€˜ူးแ€œိုแ‚” แ€™ေျแ€•ာแ€•ါแ€”ဲ့... แ€žူแ€™ แ€žြားแ€်แ€„္แ€ဲ့ေแ€”แ€›ာแ€€ို ေแ€›ြးแ€်แ€š္แ€•ါေแ€…...
แ†แ‡။ แ€กแ€်ိแ€”္แ€ုိแ€„္း แ€žူแ€™แ€€ို แ€žแ€ိแ€› แ€•ါေแ€…....
แ†แˆ။ แ€ျแ€ားแ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œး แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€€ို แƒ แ€…แ€€ၠแ€”့္แ€‘แ€€္ แ€•ိုแ€™แพแ€€แ€Š့္แ€•ါแ€”ဲ့... แ€™แพแ€€แ€Š့္แ€ာ แ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုးแ€•ါแ€•ဲ...
แ†แ‰။ แ€กိแ€™္ျแ€•แ€”္แ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€žူแ€™แ€€ို แ€กိแ€™္แ€แ€กแ€‘ိ แ€œိုแ€€္แ€•ိုแ‚”ေแ€•းแ€•ါ...
แ€žူแ€™ แ€กိแ€™္ေแ€•แšေแ€›ာแ€€္แ€™ွ ျแ€•แ€”္แ€•ါ...
แ‡แ€။ แ€กိแ€™္ျแ€•แ€”္แ€•ိုแ‚”ေแ€•းแ€ဲ့แ€กแ€ါ ေแ€€ာแ€„္းေแ€žာแ€Šแ€•ါแ€œိုแ‚” ႏႈแ€္แ€†แ€€္แ€–ို့ แ€™ေแ€™့แ€•ါแ€”ဲ့...
แ‡แ။ แ€žူแ€™แ€œုแ€•္แ€ဲ့แ€กแ€›ာแ€€ို แ€€ူแ€Šီแ€œုแ€•္ေแ€•းแ€•ါ... แ€žแ€•္แ€žแ€•္แ€›แ€•္แ€›แ€•္ แ€€ူแ€Šီ แ€œုแ€•္ေแ€†ာแ€„္ေแ€•းแ€•ါ...
แ‡แ‚။ แ€…ားေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့ แ€กแ€…ာแ€€ို แ€žူแ€™แ€€ို ေแ€€ြ်းแ€–ိုแ‚” แ€žแ€ိแ€›แ€•ါ...
แ‡แƒ။ แ€™แ€”แ€€္แ€กိแ€•္แ€›ာแ€‘แ€–ိုแ‚” แ€žူแ€™แ€€ို ႏႈိးေแ€•းแ€•ါ...
แ‡แ„။ แ€™แ€”แ€€္แ€…ာ แ€แ€š္ေแ€€ြ်းแ€•ါ...
แ‡แ…။ แ€žူแ€™ แ€กိแ€•္แ€›ာแ€‘แ€ဲ့แ€›แ€„္ แ€žြားแ€ုိแ€€္ แ€™်แ€€္ႏွာแ€žแ€…္แ€–ို ့แ€กแ€†แ€„္แ€žแ€„့္ ျแ€•แ€„္แ€‘ားေแ€•းแ€•ါ...
แ‡แ†။ แ€žူแ€™ แ€กိแ€•္แ€›ာแ€™แ€‘แ€်แ€„္แ€˜ူးแ€†ုိแ€›แ€„္... แ€™แ€”แ€€္แ€…ာแ€€ုိ แ€€ုိแ€š္แ€ုိแ€„္ แ€ြံแ‚”ေแ€€ြ်းแ€•ါ...
แ‡แ‡။แ€˜แ€แ€™ွာ แ€žူแ€™แ€€ို แ€กေแ€›းแพแ€€ီးแ€†ံုး ေแ€”แ€›ာแ€™ွာแ€‘ားแ€•ါ...
แ‡แˆ။ แ€žူแ€™แ€Ÿာ แ€žแ€„့္ေแพแ€€ာแ€„့္ แ€€ံแ€กေแ€€ာแ€„္းแ€†ံုး แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œး ျแ€–แ€…္แ€•ါေแ€…...

แ€€ဲ แ€žแ€„္ေแ€€ာ แ€’ီแ€กแ€‘ဲแ€€ แ€˜แ€š္ႏွแ€်แ€€္แ€œုแ€•္ႏိုแ€„္แ€•ီแ€œแ€Š္း…๐Ÿ˜‰

credit to original

No comments

Powered by Blogger.