Header Ads

๐Ÿ‘ง แ€žိแ€•္แ€œွျแ€•ီး Perfect ျแ€–แ€…္แ€ဲ့ แ€™ိแ€”္းေแ€းแ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€†ိုแ€ာ ๐Ÿ’˜


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ‘ง
~แ€˜แ€แ€›แ€Š္แ€™ွแ€”္းแ€်แ€€္ေแ€ြ แ€‘ားแ€›แ€•ါแ€™แ€š္

~ ေแ€ာ္แ€›ုံ แ€…ိแ€္แ€“ါแ€္แ€™ာေแ€€်ာแ€™ႈแ€”ဲแ‚” แ€™แ€›แ€•ါแ€˜ူး

~แ€™်แ€€္แ€›แ€Š္ေแ€ြ แ€แ€แ€แ€ แ€€်ေแ€”แ€œိုแ‚”แ€œแ€Š္း แ€™ျแ€–แ€…္แ€•ါแ€˜ူး

~แ€•แ€္แ€แ€”္းแ€€်แ€„္แ€›ဲแ‚• แ‚ိုแ€€္แ€แ€္แ€™ႈแ€’แ€္แ€€ို แ€ံႏုိ္แ€„္แ€›แ€Š္ แ€›ွိแ€›แ€™แ€š္

~แ€œူแ€ိုแ€„္းแ€€ို แ€›แ€š္ျแ€• แฟแ€•ံဳးျแ€•ေแ€”แ€…แ€›ာ แ€™แ€œိုแ€˜ူး

~แ€แ€…္แ€ါแ€แ€…္แ€›ံ แ‚ုแ€•္แ€แ€Š္แ€‘ားแ€žแ€„့္ แ€แ€Š္แ€‘ားแ€›แ€™แ€š္

~แ€€ိုแ€š့္แ€€ို แ€™แ€်แ€…္แ€ဲ့แ€žူแ€€ို "แ€แ€š" ျแ€•ေแ€”แ€ာေแ€ြ แ€›แ€•္แ€แ€”္แ‚”แ€›แ€™แ€š္

~แ€်แ€…္ေแ€”แ€ဲแ‚”แ€›แ€„္ေแ€ာแ€„္ " ေแ€်" แ€แ€္แ€ဲ့แ€กแ€‘ာ แ€”แ€„္းျแ€•แ€›แ€™แ€š္

~แ€€ိုแ€š့္ေျแ€ေแ€‘ာแ€€္ေแ€•แšแ€€ိုแ€š္ แ€›แ€•္แ€แ€Š္ႏုိแ€„္แ€ဲ့แ€กแ€…ြแ€™္း แ€›ွိแ€›แ€™แ€š္

~แ€กแ€šံုแ€™แ€œြแ€š္แ€แ€္แ€–ိုแ‚”แ€€ แ€”ံแ€•ါแ€္แ€แ€…္ ျแ€–แ€…္แ€แ€š္

~แ€ံแ€…ားแ€်แ€€္แ€€ို ေแ€›ွแ‚•แ€แ€”္းแ€™แ€แ€„္แ€˜ဲ แ€‘ိแ€”္းแ€်ဳแ€•္แ€แ€္แ€•ါေแ€…

~แ€กแ€แ€„္းแ€…แ€€ားေแ€ြแ€€ို แ€‚แ€›ုแ€…ိုแ€€္ေแ€”แ€–ိုแ‚” แ€™แ€œိုแ€˜ူး

~แ€œူေแ€ြ แ€กာแ€›ုံแ€…ိုแ€€္แ€œာေแ€กာแ€„္ แ‚€แ€€ိဳးแ€…ားแ€–ိုแ‚”แ€™แ€œိုแ€˜ူး

~แ€žိแ€™္แ€žိแ€™္ေแ€™ြแ‚”ေแ€™ြแ‚”แ€”ဲแ‚” ေแ€”แ€แ€္ ေျแ€•ာแ€แ€္แ€–ိုแ‚” แ€œိုแ€™แ€š္

~แ€กแ€်แ€…္แ€”ဲแ‚”แ€•แ€္แ€žแ€€္แ€›แ€„္ แ€•ါးแ€”แ€•္แ€›แ€™แ€š္

~Propose แ€œာแ€œုแ€•္แ€ဲแ‚”แ€žူแ€€ို แ€œြแ€š္แ€œြแ€š္แ€”ဲแ‚” แ€œแ€€္แ€™แ€ံแ€™ိေแ€…แ€”ဲแ‚”

~แ€…แ€€ားေျแ€•ာแ€ဲแ‚”แ€กแ€ါ แ€်แ€…္แ€…แ€›ာေแ€€ာแ€„္းေแ€กာแ€„္ ေျแ€•ာแ€แ€္แ€›แ€™แ€š္

~แ€™ိแ€္แ€€แ€•္แ€™แ€•ါแ€˜ဲ Original แ€กแ€œွแ€”ဲแ‚”แ€œแ€Š္း ေแ€”แ€แ€္แ€›แ€™แ€š္

~แ€žူแ€™်ားေျแ€•ာแ€ဲ့ แ€…แ€€ားแ€€ို ျแ€–แ€္แ€™ေျแ€•ာแ€™ိေแ€…แ€”ဲแ‚”

~แ€™ာแ€”แ€€ို แ€œိုแ€ာแ€‘แ€€္ แ€•ိုแ€™แ€žံုးแ€™ိေแ€…แ€”ဲแ‚”

credit#sm#

No comments

Powered by Blogger.