Header Ads

๐Ÿ‘ง แ€Šီแ€™ေแ€œးแ€™်ားแ€‘ံแ€žုိแ‚” ေแ€•းแ€…ာ ๐Ÿ’Œ


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ‘ง
แ€Šီแ€™ေแ€œးေแ€›…
แ€แ€…ုံแ€ေแ€šာแ€€္แ€€ แ€Šီแ€™ေแ€œးแ€€ုိ แ€်แ€…္แ€ြแ€„့္แ€•แ€”္ แ€œာျแ€•ီแ€†ိုแ€›แ€„္…

แ€แ€แ€ာ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္แ€–ိုแ‚” แ€œแ€€္แ€ြဲแ€–ိုแ‚”แ€‘แ€€္ แ€Šီแ€™ေแ€œး แ€˜แ€ แ€แ€…္ေแ€œွ်ာแ€€္แ€œုံး ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္แ€–ိုแ‚” แ€œแ€€္แ€ြဲแ€–ိုแ‚”แ€€ แ€•ုိแ€กแ€“ိแ€€ แ€€်แ€•ါแ€แ€š္ေแ€”ာ္…

แ€กေแ€›ြးแ€™ွားแ€œိုแ‚” ေแ€”ာแ€„္แ€แ€›แ€™แ€š့္ แ€กျแ€–แ€…္แ€™်ဳိးေแ€ြ แ€Šီแ€™ေแ€œးแ€€ို แ€™ျแ€–แ€…္ေแ€…แ€်แ€„္แ€œိုแ‚” ေแ€…แ€แ€”ာแ€”ဲแ‚” ေျแ€•ာျแ€•แ€ာแ€•ါ…

แ€’ါေျแ€€ာแ€„့္ แ€Šီแ€™ေแ€œးแ€€ုိ แ€แ€…္แ€ฅီး แ€แ€…္ေแ€šာแ€€္แ€€ แ€်แ€…္แ€ြแ€„့္ แ€•แ€”္แ€œာแ€ဲ့แ€›แ€„္ ေแ€™းแ€›แ€”္ แ€…แ€€ားแ€แ€ြแ€”္း แ‚ွိแ€•ါแ€แ€š္…

แ€กဲแ€’ါแ€€ေแ€ာ့…

''แ€€ြแฝแ€”္แ€™แ€›ဲแ‚• แ€กแ€”ာแ€‚แ€္แ€กแ€ြแ€€္ แ‚ွแ€„့္แ€™ွာ แ€˜ာแ€™်ား ျแ€•แ€„္แ€†แ€„္แ€‘ားแ€œဲ''แ€†ုိแ€ဲ့ ေแ€™းแ€ြแ€”္း แ€•ါแ€•ဲေแ€”ာ္…

แ€Šီแ€™ေแ€œးေแ€ြแ€›ဲแ‚• แ€˜แ€แ€แ€›ီးแ€œแ€™္း แ€ေแ€œွ်ာแ€€္แ€™ွာ แ€œแ€€္แ€ြဲေแ€–ာ္ေแ€€ာแ€„္းแ€”ဲแ‚” ေแ€œွ်ာแ€€္แ€œွแ€™္းႏိုแ€„္แ€•ါေแ€……
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ‘ง

edited
credit to original

No comments

Powered by Blogger.