Header Ads

๐Ÿ’˜ แ€žแ€„့္แ€›ဲแ‚•แ€်แ€…္แ€žူแ€€ แ€˜แ€š္แ€œိုแ€œူแ€…ားแ€œแ€Š္း ๐Ÿ’˜


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
แ€žแ€„့္แ€€ို แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€ဲ့แ€žူ แ€†ိုแ€›แ€„္ แ€žแ€„္แ€”ဲแ‚” แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္แ€•ဲ ေแ€းแ€€ြာေแ€”แ€•ါေแ€… แ€žแ€„့္แ€กแ€”ားแ€€ို ေแ€›ာแ€€္ေแ€กာแ€„္แ€œာแฟแ€•ီး แ€žแ€„့္แ€€ို แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္แ€–ိုแ‚”แ€กแ€ြแ€€္ แ€žူ แพแ€€ိဳးแ€…ားแ€•ါแ€œိแ€™့္แ€™แ€š္...

แ€žแ€„့္แ€€ို แ€แ€€แ€š္ แ€™แ€်แ€…္แ€ဲ့แ€žူ แ€†ိုแ€›แ€„္ေแ€ာ့ แ€žแ€„္แ€”ဲแ‚” แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္แ€•ဲ แ€”ီးแ€€แ€•္ေแ€”แ€•ါေแ€… แ€กေแพแ€€ာแ€„္း แ€แ€…္แ€…ုံแ€แ€…္แ€›ာ แ€›ွာแฟแ€•ီး แ€žแ€„့္ แ€กแ€”ားแ€€ေแ€” แ€‘ြแ€€္แ€ြါแ€žြားแ€–ိုแ‚” แ‚€แ€€ိဳးแ€…ား ေแ€”แ€•ါแ€œိแ€™္แ‚”แ€™แ€š္...

แ€žแ€„့္แ€€ို แ€แ€€แ€š္ แ€œိုแ€กแ€•္แ€ဲ့ แ€žူแ€€แ€žာ แ€žแ€„့္แ€€ို แ€›ွာေแ€”แ€แ€္แฟแ€•ီး แ€žแ€„့္แ€€ို แ€™แ€œိုแ€กแ€•္แ€ဲ့แ€œူ แ€†ိုแ€›แ€„္ แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္แ€‘ား แ€›แ€›แ€„္ေแ€ာแ€„္ แ€แ€”္แ€–ိုး แ€™แ€‘ားแ€แ€္แพแ€€แ€•ါแ€˜ူး...

แ€‘ြแ€€္แ€žြားแ€်แ€„္ ေแ€”แ€ဲแ‚”แ€žူแ€€ แ€˜แ€š္แ€œိုေแ€žာ แ€กแ€›ာေแ€ြแ€”ဲแ‚” แ€‘ိแ€”္းแ€်ဳแ€•္แ€‘ားแ€‘ား แ€‘ြแ€€္แ€žြားแ€™ွာแ€•ါแ€•ဲ… แ€€ိုแ€š့္แ€€ို แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แฟแ€•ီး แ€•ိုแ€„္แ€†ိုแ€„္แ€်แ€„္แ€ဲ့ แ€œူแ€†ိုแ€›แ€„္ แ€်แ€…္แ€แ€š္แ€œိုแ‚” ေျแ€•ာแฟแ€•ီး แ€žแ€…แฅာแ€›ွိေแ€กာแ€„္ แ‚€แ€€ိဳးแ€…ားေแ€”แ€•ါแ€œိแ€™္แ‚”แ€™แ€š္...
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘

credit to original

No comments

Powered by Blogger.