Header Ads

๐Ÿ’žแ€်แ€…္แ€žူแ€–แ€္แ€–ိုแ‚” ေแ€›းแ€ဲ့แ€…ာ ๐Ÿ’ž


๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ๐Ÿƒ

❣️แ€กแ€်แ€…္แ€แ€…္แ€ု
   แ€›แ€–ိုแ‚”แ€กแ€ြแ€€္
   แ€˜แ€š္ေแ€ာ့แ€™ွ
   แ€„ါ .....
   แ€œိแ€™္แ€™ေျแ€•ာแ€•ါแ€˜ူး
   แ€™แ€„္းแ€กแ€ြแ€€္แ€•ဲ
   แ€œแ€™္းျแ€•ေแ€•းแ€™ွာแ€•ါ။

❣️แ€„ါ့แ€€ို....
   แ€šုံแ€•ါ.. แ€œိုแ‚”
   แ€™ေျแ€•ာแ€œိုแ€•ါแ€˜ူး ....
   แ€™ွ်แ€™ွ်แ€แ€ေแ€œးေแ€ာ့
   แ€…แ€ฅ္းแ€…ားေแ€•းแ€•ါ แ€်แ€…္แ€แ€š့္แ€žူ...။

❣️แ€กႏၱแ€›ာแ€š္ေแ€ြ
   แ€†ုံแพแ€€ံဳแ€œာแ€ိုแ€„္း
   แ€„ါ့แ€€ို....
    ေျแ€•းျแ€™แ€„္แ€œိုแ€€္แ€•ါ...
   แ€™แ€„္းแ€กแ€ြแ€€္
   แ€ံแ€ိုแ€„္းแ‚€แ€€ီးแ€แ€…္แ€ုแ€œို
   แ€„ါ ......
   แ€€ာแ€›ံแ€‘ားေแ€•းแ€™แ€š္။

❣️ေแ€„ြ...แ€†ိုแ€ာ
   แ€’ုแ€ိแ€šแ€˜ုแ€›ားแ€žแ€แ€„္... แ€ဲ့
   แ€„ါ แ€กဲแ€’ိ...
   แ€˜ုแ€›ားแ€žแ€แ€„္แ€€ို
    ေแ€ြแ‚•แ€†ုံแ€–ိုแ‚”แ€›ာ
   แ‚€แ€€ိဳးแ€…ားแ€›ွာေแ€”แ€•ါแ€แ€š္။
   แ€กแ€”แ€Š္းแ€†ုံးေแ€ာ့
   แ€™แ€„္းแ€˜แ€ေแ€œး
   แ€แ€™္းแ€ แ€ါแ€žာ...
   แ€ါးแ€œွေแ€…แ€›แ€™ွာแ€•ါ။

❣️แ‚ုแ€•္แ€กแ€œွေแ€ြ
   แ€„ါ့แ€™ွာ แ€™แ‚ွိแ€•ါแ€˜ူး
   แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္...
   แ€™แ€„္းแ€กแ€ြแ€€္
    ႏွแ€œံုးแ€œွ แ€žူแ€›ဲေแ€€ာแ€„္း
    ျแ€–แ€…္ေแ€…แ€›แ€•ါแ€™แ€š္။

❣️แ€„ါ့แ€€ို...
   แ€်ဳแ€•္ျแ€แ€š္แ€•ါ...
   แ€กျแ€™ဲแ€แ€™္း ....
   แ€်ဳแ€•္ျแ€แ€š္แ€ြแ€„့္ ေแ€•းแ€•ါแ€แ€š္။
   แ€’ါေแ€•แ€™แ€š့္...
    ျแ€แ€š္แ€œွแ€š္แ€ြแ€„့္ေแ€ာ့
   แ€™ေแ€•းႏိုแ€„္แ€•ါแ€˜ူး...။
   แ€„ါแ€€ေแ€œ..
   แ€กแ€်แ€…္แ‚€แ€€ီးแ€›แ€„္
   แ€กแ€™်แ€€္แ‚€แ€€ီးแ€แ€္แ€œိုแ‚”แ€•ါ။

❣️แ€„ါ့แ€‘แ€€္แ€•ိုแ€€ာ
   แ€်แ€…္ျแ€•แ€…แ€›ာ แ€™แ€œိုแ€•ါแ€˜ူး
   แ€„ါ ေแ€•းေแ€œแ€แ€š့္
   แ€်แ€…္ျแ€แ€„္းแ€€ိုแ€žာ
   แ€™แ€„္းေแ€œးแ€€...
   แ€แ€”္ျแ€•แ€”္แ€€ာ
   แ€žแ€€္แ€›ာแ€€္แ€™ႈေแ€œးแ€•ဲေแ€•းแ€•ါ။

❣️ေแ€”ာแ€€္แ€†ုံး...
   แ€„ါ့แ€€ို...
   แ€™แ€်แ€…္ေแ€ာ့แ€˜ူးแ€†ိုแ€›แ€„္
   แ€„ါ့แ€™ွာ ႏွแ€œံုးแ€žား
   แ€กแ€•ိုแ€™แ€•ါแ€ဲ့แ€กแ€ြแ€€္
   แ‚€แ€€ိဳแ€แ€„္แ€ါแ€žာ..
   แ€žแ€ိေแ€•းแ€်แ€€္ေแ€œးေแ€ာ့
   แ€‘ားေแ€•းแ€ဲ့แ€•ါ แ€်แ€…္แ€žူ..

( ေแ€™ွ်ာ္แ€œแ€„့္ျแ€แ€„္းแ€™်ားแ€”ဲแ‚” แ€™แ‚ွแ€„္แ€žแ€”္แ€်แ€„္แ€œိုแ‚”แ€•ါေแ€”ာ္ )

Crd-ေแ€€်ာ္ေแ€€်ာ္แ€ိုแ€„္

No comments

Powered by Blogger.