Header Ads

๐Ÿ’˜ "แ€€ုိแ€€ုိ" แ€œုိแ‚”​ေแ€แšแ€•ါ ๐Ÿ’˜


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
`แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€œုိแ‚”​ေแ€แšแ€•ါ
แ€‘แ€•္​​ေျแ€•ာแ€•ါแ€™แ€š္​ `แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€œုိแ‚”แ€•ဲ​ ေแ€แšแ€•ါ…

แ€…ိแ€္​แ€†ုိး၊แ€…ိแ€္​​ေแ€€ာแ€€္​​ေแ€”แ€ဲ့แ€กแ€แฝိแ€”္​ แ‚€แ€€ိဳแ€€္​แ€žแ€œုိ​ေแ€แšแ€•ါ…
แ€…ိแ€္​ျแ€•แ€”္​แพแ€€แ€Š္​แ€ဲ့แ€กแ€ါ  `แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€œုိแ‚”แ€•ဲ​ေแ€แšแ€•ါ..

`แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€†ုိแ€ဲ့ แ€กแ€žံ​ေแ€œး แ€แ€š္​แ€œီแ€–ုแ€”္​း ေแ€•ါแ€€္​แ€€​ေแ€œးแ€‘ဲแ€€ แ€‘ြแ€€္​แ€€แฝแ€œာ​ေแ€ာ့ แ€”ားแพแ€€แ€•္​แ€€​ေแ€œး ေแ€€ာแ€€္​แ€แ€•္​แ€œုိแ€€္​แ€›แ€แ€š္​… แ€žူแ€™်ားေแ€ြ แพแ€€ားแ€žြားแ€›แ€„္​ ႏွ​ေျแ€™ာแ€…แ€›ာ..

แ€…ားแ€•ါ แ€™แ€…ုိးแ€›ိแ€™္​แ€•ါแ€”ဲแ‚”… แ€žแ€Š္​ `แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€žာ แ€แ€„္​แ€™်ား​ေแ€œး แ€กแ€”ားแ€™ွာแ‚ွိ​ေแ€”แ€›แ€„္​ แ€ž​ေแ€˜ၤာแ€žီး​ေแ€‘ာแ€„္​းแ€™แ€€แ€œုိแ‚” แ€œแ€€္​แ€•แ€…္​แ€—ုံးแ‚€แ€€ီး แฟแ€™ိဳแ€်ေแ€ာแ€„္​ แ€˜ာแ€™ွแ€™ျแ€–แ€…္​​ေแ€…แ€›แ€˜ူး..

แ€แ€…္​​ေแ€šာแ€€္​แ€แ€Š္​း แ‚ွိแ€ဲ့แ€กแ€แฝိแ€”္​แ€†ုိ แ€ฅီးแ€ฅီး แ€™แ€›แ€™္​းျแ€•ား​ေแ€œး​ေแ€ာแ€„္​ แ€œแฝွာแ€”ဲแ‚”แ€™แ€‘ိแ€”ဲแ‚” แ€—ုိแ€€္​​ေแ€กာแ€„္​့แ€™แ€š္​… `แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€†ုိแ€ဲ့ แ€•ုแ€‚ၢဳိ แ€œ္​​ေแ€œးแ€€ แ€กแ€”္แ€ာแ€†แ€”္​แ€ုိแ‚” ၊ แ€‚်ဲแ€œ္​แ€™แ€€္​แ€ိုแ‚”แ€œုိ แ€—ုိแ€€္​​ေแ€กာแ€„္​့​ေแ€•แฝာแ€€္​​ေแ€†း แ€แ€…္​แ€™်ဳိးแ€•ဲ..

แ€…ိแ€္​แ€ုိแ€ဲ့แ€กแ€ါ `แ€€ုိแ€€ုိ!´
แ€…ိแ€္​แ€†ုိးแ€ဲ့แ€กแ€ါ `แ€€ုိแ€€ုိแ‚”´
แ‚ွแ€€္​แ€ဲ့แ€กแ€ါ `แ€€ုိแ€€ုိ​ေแ€”ာ္​´
แ€…ိแ€္​แ€กแ€œုိ​ေแ€œး ျแ€•แ€Š္​့แ€ဲ့แ€กแ€ါ `แ€€ုိแ€€ုိแ€›แ€š္​´
(แ€€ဲ) แ€˜แ€š္แ€›แ€„္​แ€˜แ€€္​แ€€ แ€™แ€œႈแ€•္​แ€•ဲ ျแ€™ဲႏုိแ€„္​แ€™ွာแ€ဲ့แ€œဲ..

แ€€แ€™แปာแ€ฅီးแ€กแ€…แ€€ုိ แ€แ€ျแ€•แ€”္​แ€žြားแ€™แ€œုိแ‚”
`แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€†ုိแ€ဲ့ แ€”ာแ€™္​แ€…ား​ေแ€œးแ€›ဲแ‚•แ€‡แ€…္​ျแ€™แ€…္​แ€€ုိแ‚ွာแ€™แ€š္​… แ€–แ€”္​แ€ီး​ေแ€แšแ€†ုိแ€ဲ့แ€ဲ့​ แ€…ုံแ€ြဲ​ေแ€œးแ€€ုိ ေแ€€်းแ€‡ူးแ€แ€„္​แ€…แ€€ား ေျแ€•ာแ€™แ€š္​..

แ€˜ုแ€›ားแ‚ွแ€„္​แ€‘ံ แ€กแพแ€€ံ​ေแ€•းแ€…ာแ€แ€„္​แ€–ုိแ‚” แ€…ိแ€္​แ€€ူးแ€‘ားแ€แ€š္​… ​แ€œူ​ေแ€ြแ€€ုိ แ€–แ€”္​แ€†แ€„္​းแ€ဲ့แ€กแ€ါ แ€”ားแ€›ြแ€€္​แ€™แฝားแ€™แฝားแ€‘แ€Š္​့​ေแ€•းแ€•ါ
`แ€€ုိแ€€ုိ´​ေแ€แšแ€žံ​ေแ€œးแ€€ုိ แ€”ားႏွแ€…္​แ€–แ€€္​แ€”ဲแ‚” แพแ€€ားแ€›แ€ာแ€™แ€แ€œုိแ‚”..

แ€œိแ€•္​ျแ€•ာแ€™​ေแ€œး​แ€€แ€žာ `แ€€ုိแ€€ုိ´แ€œုိแ‚”​ ေแ€กာ္​​ေแ€แšแ€›แ€„္​ แ€•แ€”္​းแ€•ြแ€„္​့​ေแ€œးแ€กแ€‘ဲแ€€ แ€แ€္​แ€™ႈံแ€‘ီး​ေแ€œးแ€€ แ€žူแ‚”แ€กแ€œုိแ€œုိ แ€‘ြแ€€္​แ€œာ​ေแ€•းแ€œိแ€™္​့แ€™แ€š္​.. (แพแ€€แ€Š္​့) แ€˜แ€š္​​ေแ€œာแ€€္​ แ€แ€”္​​แ€–ုိးแ‚ွိแ€ဲ့ แ€”ာแ€™္​​แ€…ား​ေแ€œးแ€œဲ..

แ€กแ€–ုိးแ‚€แ€€ီး แ€กแ€–ြားแ‚€แ€€ီး​ေแ€ြ ျแ€–แ€…္​แพแ€€แ€ဲ့แ€กแ€ါ​ေแ€ာแ€„္​ ေျแ€™း​ေแ€ြ แ€™แ‚ွိแ€›แ€„္​ `แ€€ုိแ€€ုိ´ แ€œုိแ‚”แ€•ဲ​ေแ€แš..

แ€แ€…္​แ€žแ€€္​แ€œုံး `แ€€ုိแ€€ို´ แ€œုိแ‚”แ€•ဲ​ ေแ€แšแ€•ါ
แ€‘แ€•္​​ေျแ€•ာแ€•ါ့แ€™แ€š္​ `แ€€ုိုိแ€€ုိ´แ€œုိแ‚”แ€•ဲ​ေแ€แšแ€•ါ.. .. ..။
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘

credit ေแ€”แ€žုแ€

No comments

Powered by Blogger.