Header Ads

๐Ÿ’˜แ€™ိแ€™ိแ€်แ€…္แ€žူ ေแพแ€€ြแ€€်แ€žြားေแ€…แ€™แ€š့္ แ€”แ€Š္းแ€œแ€™္းแ€™်ား ๐Ÿ’‘


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’‘
แ€กแ€”ားแ€€แ€‘ြแ€€္แ€™แ€žြားေแ€…แ€်แ€„္แ€˜ူးแ€Ÿုแ€္…
แ€€ိုแ€š္แ€™ွแ€€ိုแ€š္ ေแพแ€€ြแ€€် ေแ€”ေแ€…แ€်แ€„္แ€แ€š္ แ€Ÿုแ€္…

- Wifi free แ€œႊแ€„့္แ€‘ားေแ€•းแ€œိုแ€€္ေแ€œ။
( แ€กแ€€ြแ€€္ျแ€™แ€„္แ€แ€္แ€ဲ့ แ€›แ€Š္းแ€…ားแ€†ို 100% ေแพแ€€ြแ€ာ )

- Junction city แ€™ွာ แ€œိုแ€်แ€„္แ€ာแ€แ€š္ေแ€•းแ€œိုแ€€္ေแ€œ။
( แ€กแ€œိုแ€€္แ€žိแ€แ€္แ€ဲ့ แ€်แ€…္แ€žူแ€™်ဳိးแ€†ို แ€กေแ€žแ€กแ€œဲေแพแ€€ြแ€ာ )

- Lotteria & KFC แ€†ိုแ€„္แ€‘ဲแ€€แ€€ို แ€™แ€‘ြแ€€္แ€ိုแ€„္းแ€”ဲแ‚”ေแ€œ။
( ျแ€•แ€္แ€žားแ€ဲ့ แ€œแ€€္แ€ြဲေแ€–แšแ€†ို Double ေแพแ€€ြแ€ာ )

- แ€žူแ€€แ€กแ€œွျแ€•แ€„္ေแ€•းแ€ဲ့แ€กแ€ါ ျแ€„ိแ€™္ျแ€„ိแ€™္ေแ€œး ေแ€”ေแ€•းแ€œိုแ€€္။
( แ€กႏြံแ€ာแ€ံ ျแ€•ဳแ€žแ€™်ွႏုေแ€•းแ€ဲ့ BAE แ€†ို แ€’ဲ့ေแพแ€€ြแ€ာ )

- แ€แ€…္แ€œแ€แ€…္แ€ါ Happy Trip แ€แ€…္แ€ုแ€ုแ€œိုแ€€္แ€•ိုแ‚”ေแ€•းေแ€œ။
( ေแ€•်ာ္ေแ€กာแ€„္แ€‘ားေแ€•းแ€ဲ့ แ€–ူးแ€…ာแ€–แ€€္แ€†ို แ€•แ€€္แ€œแ€€္ေแพแ€€ြแ€ာ )

- ေแ€”แ‚”แ€›แ€€္แ€ိုแ€„္း แ€™แ€›ုိးแ€™แ€‘แ€•္แ€ဲ့ Surprise แ€œုแ€•္ေแ€•းေแ€œ။
( Romance แ€†แ€”္แ€แ€္แ€ဲ့ แ€กแ€žဲแ€แ€…္ျแ€แ€™္းแ€†ို ေแ€™ွာแ€€္แ€›แ€€္ ေแพแ€€ြแ€ာ )

- แ€กားေแ€” ေแ€Ÿာ့ေแ€•ါ့แ€†ိုแ€„္แ€‘ဲแ€•ဲ แ€œแ€€္แ€†ြဲေแ€แšแ€žြားေแ€œ။
( แ€กแ€›ိแ€•္แ€กแ€€ဲแ€”ားแ€œแ€Š္แ€ဲ့ ေแ€€်ာแ€€္แ€€แ€•္แ€แ€…္แ€…ိแ€္ေแ€œးแ€†ို ေแ€‡ာแ€€္แ€‘ိုး ေแพแ€€ြแ€ာ )

- แ€กแ€žแ€…္แ€‘ြแ€€္แ€žแ€™်ွ แ€›ုแ€•္แ€›ွแ€„္แ€€ား แ€™แ€œြแ€္แ€แ€™္းแ€œိုแ€€္ျแ€•ေแ€œ။
( แ€กဲ့แ€œိုแ€ိแ€€်แ€ဲ့ Sweets Heart แ€†ို แ€ေแ€…ာแ€„္းေแพแ€€ြแ€ာ)

- แ€™แพแ€€ာแ€™แพแ€€ာ แ€–ုแ€”္းေแ€˜แ€œ္ แ€แ€…္ေแ€žာแ€„္းแ€€แ€’္ แ€‘แ€Š့္ေแ€•းေแ€œ။
( แ€•ါးแ€›แ€Š္แ€”แ€•္แ€›แ€Š္แ€›ွိแ€ဲ့ แ€กแ€†แ€„္ေแ€œးေแ€ြแ€†ို แ€‘ိုแ€„္แ€›แ€€္ ေแพแ€€ြแ€ာ)

- ေแ€…ာ္ေแ€ြ แ€˜ဲေแ€ြ แ€กေแ€แšแ€กေแ€แš แ€™แ€žံုးแ€”ဲแ‚”ေแ€œ။
( แ€’ါแ€„ါ့ แ€กแ€်แ€…္แ€†ံုး / แ€กแ€žဲแ€แ€…္แ€ုแ€œံုး…แ€œိုแ‚” แ€်แ€…္แ€…แ€›ာေแ€€ာแ€„္းေแ€กာแ€„္ေแ€แšแ€แ€္แ€ဲ့ Brand New ေแ€œးแ€†ို แ€™แ€္แ€แ€•္ ေแพแ€€ြแ€ာ )
๐Ÿ’˜๐Ÿ’˜๐Ÿ’˜๐Ÿ’˜๐Ÿ’˜๐Ÿ’˜๐Ÿ’˜
                                            #s_m

No comments

Powered by Blogger.