Header Ads

๐Ÿ‘ฆ ေแ€šာแ€€်္ားေแ€œးแ€™်ားแ€กား แ€”ားแ€œแ€Š္แ€žแ€„့္แ€ဲ့แ€กแ€်แ€€္ (10) แ€်แ€€္


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“
แ။ แ€žแ€„္แ€–ြแ€„့္ေျแ€•ာแ€ာแ€€ို ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးေแ€ြ ျแ€„แ€„္းแ€œုိแ€€္แ€แ€š္ แ€†ိုေแ€•แ€™ဲ့ แ€žူแ€žแ€„့္แ€€ို แ€กแ€›แ€™္း ေแ€€်းแ€‡ူးแ€แ€„္ေแ€”แ€™ွာแ€•ါ။

แ‚။ แ€žแ€„္ แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€›แ€„္ แ€žแ€„့္แ€›ဲ့แ€…ိแ€္แ€›แ€„္းแ€€ို ေျแ€•ာျแ€•แ€œုိแ€€္แ€•ါ…. ေแ€…ာแ€„့္แ€™ေแ€”แ€•ါแ€”ဲแ‚”။ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးေแ€ြแ€Ÿာ แ€กแ€žဲแ€€ြဲ แ€”ာแพแ€€แ€„္แ€›แ€„္ ျแ€•แ€”္แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€แ€္แ€œိုแ‚”แ€•ါ။

แƒ။ แ€žแ€„္ แ€žိแ€•္แ€™แ€†ိုးแ€•ါแ€”ဲแ‚”။ แ€žူแ€ိုแ‚”แ€™ွာแ€œแ€Š္း แ€กแ€ိုแ€„္းแ€กแ€ာ แ€แ€…္แ€ုေแ€ာ့ แ‚ွိแ€ာေแ€•ါ့။

แ„။ แ€žแ€„့္แ€กေแ€•แš แ€žူแ€†ိုးေแ€”แ€แ€š္ แ€†ုိแ€ာแ€Ÿာ แ€žแ€„့္แ€€ို แ€်แ€…္แ€œုိแ‚”แ€•ါ… แ€žแ€„့္แ€€ို แ€กแ€›แ€„္းႏွီးแ€†ံုး၊ แ€”ားแ€œแ€Š္แ€™ႈ แ€กေแ€•းแ€†ံုး แ€œိုแ‚” แ€žแ€္แ€™ွแ€္แ€‘ားแ€œိုแ‚”แ€•ါ။

แ…။ แ€žแ€„့္แ€กแ€ြแ€€္ แ€†ိုแฟแ€•ီးေแ€•းแ€ဲ့ แ€Ÿာေแ€ြแ€€ို แ€žแ€„္แ€€ แ€™แ‚€แ€€ိဳแ€€္แ€˜ူးแ€†ိုแฟแ€•ီး แ€™แ€œုแ€•္แ€•ါแ€”ဲแ‚” แ€žူแ€แ€…္แ€Šแ€œံုး แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแ€‘ား แ€ဲ့ แ€กေแ€ြးေแ€ြแ€•ါแ€แ€š္။

แ†။ แ€žူแ‚”แ€€ို แ€šံုแพแ€€แ€Š္แ€•ါ แ€กားေแ€•းแ€•ါ แ€žแ€„့္แ€กแ€ြแ€€္ แ€œုแ€•္ေแ€†ာแ€„္ေแ€”แ€ာ แ€်แ€Š္းแ€•ါแ€•ဲ။

แ‡။ แ€žူแ‚”แ€€ို แ€žံแ€žแ€šแ€™แ€แ€„္แ€•ါแ€”ဲแ‚” "แ€˜แ€š္แ€žြားแ€™แ€œဲ" แ€†ိုแ€ဲ့ ေแ€™းแ€ြแ€”္း ေแ€™းแ€™ဲ့แ€กแ€…ား "แ€žแ€ိแ€‘ားแ€žြား" แ€œိုแ‚” ေျแ€•ာแ€•ါ။

แˆ။ แ€်แ€…္แ€แ€š္ แ€†ိုแ€ာแ€•ဲ ေျแ€•ာแ€™ေแ€”แ€”ဲแ‚”… แ€’ါေแ€•แ€™ဲ့ แ€™ေျแ€•ာแ€˜ဲแ€”ဲแ‚”แ€œဲ แ€™ေแ€”แ€”ဲแ‚” แ€แ€ါแ€แ€›ံ แ€žူแ€ိုแ‚”แ€€ แ€’ီแ€…แ€€ားแ€€ို แ€•ိုแพแ€€ား แ€်แ€„္แ€แ€š္။

แ‰။ แ€žူ แ€žแ€„့္แ€กแ€ြแ€€္ แ€™်แ€€္แ€›แ€Š္แ€€်แ€แ€š္ แ€†ိုแ€ာ แ€แ€€แ€š္แ€်แ€…္แ€œိုแ‚”แ€•ါ.. แ€žူแ€„ိုแ€›แ€„္ แ€œแ€€္แ€€ေแ€œးแ€€ို แ€€ိုแ€„္แฟแ€•ီး แ€™်แ€€္แ€›แ€Š္ေแ€ြแ€€ို แ€žုแ€္ေแ€•းแ€•ါ။

แแ€။ แ€žူแ€€ို แ€šံုแพแ€€แ€Š္แ€•ါ.. แ€žူแ€žแ€„့္แ€€ို แ€™แ€œိแ€™္แ€•ါแ€˜ူး… แ€œိแ€™္แ€ဲ့แ€แ€š္ แ€†ိုแ€›แ€„္ေแ€ာแ€„္ White lie แ€•ါ။ แ€žแ€„္แ€ိုแ‚”แ€›ဲ့ แ€กแ€်แ€…္แ€ိုแ€„္ျแ€™ဲแ€–ိုแ‚” แ€กแ€ြแ€€္แ€•ါ။

แ€”ားแ€œแ€Š္แ€™ႈေแ€ြေแ€•းแ€›แ€„္း ေแ€•်ာ္แ‚ႊแ€„္ႏိုแ€„္แ€•ါေแ€…။
๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“

©®[} ေแ€€်ာ္ေแ€€်ာ္แ€ိုแ€„္

No comments

Powered by Blogger.