Header Ads

๐Ÿ’“ แ€žแ€™ီးแ€›แ€Š္းแ€…ား แ€ြဲแ€ာแพแ€€ာแ€œာแ€›แ€„္ แ€˜ာျแ€–แ€…္แ€œဲ ๐Ÿ’‘


๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“๐Ÿ’“
 แ€•แ€‘แ€™แ€ฆးแ€…ြာ แ€€်แ€™ေျแ€•ာแ€œိုုแ€ာแ€€ แ€€်แ€™ေแ€›းแ€ဲแ‚• แ€’ီေแ€†ာแ€„္းแ€•ါးแ€Ÿာ แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြแ€€ိုုแ€•ဲ แ€›แ€Š္แ€›ြแ€š္แ€ာแ€•ါ แ€†ုုိแ€ာแ€•ါแ€•ဲ… แ€Ÿုုแ€္แ€•ါျแ€•ီ… แ€’ါแ€†ိုုแ€›แ€„္ ေแ€ါแ€„္းแ€…แ€ฅ္ေแ€œးแ€€ိုု แ€†แ€€္ေแ€†ြးေႏြး แ€œိုแ€€္แพแ€€แ€›ေแ€กာแ€„္….

 “แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးแ€™်ား แ€›แ€Š္းแ€…ား แ€ေแ€šာแ€€္แ€”ဲแ‚• แ€ြဲแ€ာแพแ€€ာแ€œာแ€›แ€„္ แ€˜ာျแ€–แ€…္แ€œဲ…”

แ€€်แ€™แ€ိုုแ‚” แ€•แ€္แ€แ€”္းแ€€်แ€„္แ€™ွာ แ€žိแ€•္แ€€ိုုေแ€›แ€•แ€”္းแ€…ားแ€ဲแ‚• ေแ€™းแ€ြแ€”္းแ€•ါ… แ€กားแ€œံုုးแ€œဲ แพแ€€ားแ€–ူးแพแ€€แ€™ွာแ€•ါ…

“แ€žူแ€”ဲแ‚•แ€žူေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€€ แ€ြဲแ€ာแพแ€€ာေแ€”ျแ€•ီ แ€™แ€šူแพแ€€แ€˜ူးแ€œား แ€™แ€žိแ€˜ူး…”

“แ€’ီေแ€œာแ€€္ แ€กแพแ€€ာแพแ€€ီးแ€ြဲျแ€•ီးแ€™ွ ေแ€€ာแ€„္ေแ€œးแ€€ แ€™แ€šူแ€˜ူးแ€†ိုုေแ€ာแ‚• แ€žူแ€™ွာ แ€˜ာျแ€•แ€…္แ€်แ€€္แ€›ိွေแ€”แ€œဲแ€™ွ แ€™แ€žိแ€ာ…”

“แ€’ီေแ€œာแ€€္ แ€กแพแ€€ာแพแ€€ီးแ€ြဲแ€™ွေแ€ာแ‚•  แ€–ြแ€္แ€œแ€•ြแ€္ ေแพแ€€ေแ€”ေแ€œာแ€€္ျแ€•ီ…”

แ€€်แ€™แ€žိแ€•္แ€™ုုแ€”္းแ€ဲ့ แ€…แ€€ားေแ€ြแ€•ါ…  แ€€်แ€™แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแ€œိုုแ‚” แ€™แ€›แ€ာแ€แ€ုုแ€€ แ€œူေแ€ြแ€Ÿာ แ€€ိုုแ€š္แ‚”แ€”ဲแ‚•แ€™แ€†ိုုแ€„္แ€ဲแ‚•  แ€€ိုုแ€š္แ€กแ€ြแ€„္းแ€€်แ€€် แ€™แ€žိแ€ဲแ‚• แ€€ိแ€…แฅแ€แ€ုုแ€€ိုု แ€˜ာแ€œိုုแ‚•แ€กแ€œြแ€š္แ€แ€€ူ แ€ံแ€†ိแ€•္แ€€แ€•္แ€်แ€„္ แพแ€€แ€ာแ€œဲ… แ€€ဲ… แ€€်แ€™แ€€ိုု ေแ€™းแ€•ါျแ€•ီแ€ဲแ‚•… แ€€်แ€™ေျแ€–แ€™ဲแ‚• แ€กေျแ€–แ€€ေแ€ာ့

“แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œး แ€ေแ€šာแ€€္แ€Ÿာ แ€›แ€Š္းแ€…ား แ€ေแ€šာแ€€္แ€”ဲแ‚• แ€ြဲแ€ာ แพแ€€ာแ€žแ€Š္ျแ€–แ€…္ေแ€… ၊ แ€™แพแ€€ာแ€žแ€Š္ျแ€–แ€…္ေแ€… แ€šူแ€šူ ၊ แ€™แ€šူแ€šူ แ€˜ာแ€™ွแ€™ျแ€–แ€…္แ€•ါแ€˜ူး….”

แ€˜ာแ€œိုုแ‚” แ€˜ာแ€™ွแ€™ျแ€–แ€…္แ€ာแ€œဲ… แ€กားแ€œံုုးแ€™ွာ แ€€်แ€™แ€ိုုแ‚•แ€™แ€žိแ€ဲแ‚•  Behind the story ေแ€ြแ€กแ€™်ားแพแ€€ီး แ€›ိွแ€•ါแ€แ€š္… แ€กแ€™်ားแ€กျแ€™แ€„္แ€™ွာ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€”ေแ€•แ€™ဲแ‚•  แ€€ြแ€š္แ€›ာแ€„ိုုေแพแ€€ြးေแ€”แ€›แ€ဲแ‚• แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြ แ€กแ€™်ားแพแ€€ီးแ€•ါ…

แ€žူแ€ိုုแ‚•แ€€ိုုแ€œဲ แ€กျแ€•แ€…္แ€™แ€†ိုုแ€žာ… แ€˜แ€š္แ€žူแ€€ေแ€€ာ แ€€ိုုแ€š္แ‚•แ€กแ€ြแ€„္း แ€กแ€•ူแ€™ွแ€”္แ€žแ€™ ွ်แ€€ိုု  แ€กျแ€•แ€„္แ€€ိုုျแ€–แ€”္แ‚•ေแ€ေแ€”แ€™ွာแ€œဲ… แ€กဲแ‚•ေแ€ာแ‚• แ€œူแ€กแ€™်ားေแ€›ွแ‚•แ€™ွာ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€”แ€ိုုแ€„္း relationship แ€ိုုแ€„္းแ€Ÿာ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€”แพแ€€แ€ာ แ€™แ€Ÿုုแ€္แ€•ါแ€˜ူး… (แ€แ€€แ€š္ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€”แ€ဲ့ แ€žူแ€™်ားแ€œဲ แ€›ိွแ€™ွာแ€•ါ…)

ေแ€žแ€်ာแ€ာแ€€ေแ€ာแ‚•  แ€˜แ€š္แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးแ€€แ€™ွ แ€ြဲแ€ာแพแ€€ာျแ€•ီျแ€–แ€…္แ€ဲแ‚• แ€›แ€Š္းแ€…ားแ€€ိုု แ€™ျแ€•แ€္แ€်แ€„္แ€•ါแ€˜ူး… ျแ€–แ€…္ႏိုုแ€„္แ€›แ€„္ แ€€ိုုแ€š့္แ€်แ€…္แ€žူแ€”ဲแ‚• ျแ€™แ€”္ျแ€™แ€”္ แ€œแ€€္แ€ြဲแ€်แ€„္แ€ာแ€•ါแ€•ဲ…

แ€œแ€€္แ€™แ€‘แ€•္ေแ€žးแ€˜ူး ၊ แ€’ါแ€™ွแ€™แ€Ÿုုแ€္ แ€œแ€€္แ€ြဲျแ€–ဳแ€္แ€်แ€„္แ€แ€š္ แ€†ိုုแ€€แ€แ€Š္းแ€€ แ€žူแ€ိုုแ‚”แ€™ွာ แ€œူေแ€ြแ€™แ€žိแ€ဲแ‚• แ€™ေแ€‘ြးႏိုုแ€„္ แ€™แ€กံႏိုုแ€„္ျแ€•แ€žแ€”ာေแ€ြ แ€›ိွေแ€”แ€œိုုแ‚•แ€•ါ…

แ€˜แ€š္แ€œိုုျแ€•แ€žแ€”ာေแ€ြแ€œဲ…
- ေแ€”ာแ€€္แ€ေแ€šာแ€€္ ေแ€–ာแ€€္ျแ€•แ€”္ေแ€”แ€ာแ€™်ိဴး
-แ€กแ€€်แ€„္แ‚•แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲแ‚•ေแ€šာแ€€်ၤားแ€™ွแ€”္း แ€ေျแ€–းေျแ€–း แ€žိแ€œာแ€ာแ€™်ိဴး
-แ€žူแ€™ိแ€˜แ€Ÿာ แ€€ိုုแ€š္แ‚•แ€€ိုု แ€™แพแ€€แ€Š္ျแ€–ဴแ€ာแ€™်ိဴး
-แ€œแ€€္แ€•ါแ€แ€္แ€ဲแ‚•ေแ€šာแ€€်ၤားแ€™ွแ€”္း แ€žိแ€œာแ€›แ€ာแ€™်ိဴး
-แ€กแ€”ာแ€‚ါแ€္แ€Ÿာ แ€™ေแ€žแ€်ာ แ€™ေแ€›แ€›ာေแ€”แ€ာแ€™်ိဴး
-แ€…ိแ€္แ€žေแ€˜ာแ€‘ားแ€်แ€„္းแ€Šွိႏွိုုแ€„္းแ€œိုုแ‚• แ€กแ€†แ€„္แ€™ေျแ€•ေแ€žးแ€ာแ€™်ိဴး
แ€…แ€žแ€Š္ျแ€–แ€„္แ‚• แ€กေแพแ€€ာแ€„္းแ€กแ€™်ိဴးแ€™်ိဴး ျแ€–แ€…္ႏိုုแ€„္แ€•ါแ€แ€š္…

แ€กေแ€•แšแ€™ွာေျแ€•ာแ€ဲ့แ€ဲ့ แ€กแ€်แ€€္ေแ€ြแ€‘ဲแ€€ แ€แ€်แ€€္แ€œဲ ျแ€–แ€…္ႏုုိแ€„္แ€žแ€œိုု แ€กแ€€ုုแ€”္แ€œံုုးแ€œဲ ျแ€–แ€…္ႏိုုแ€„္แ€•ါแ€แ€š္…

แ€€ဲ… แ€€်แ€™ေแ€™းแ€™แ€š္… แ€…ာแ€–แ€္แ€žူေแ€ြแ€œဲ แ€กေแ€•แšแ€™ွာေျแ€•ာแ€ဲแ‚• แ€กแ€်แ€€္แ€แ€်แ€€္แ€”ဲแ‚• ျแ€„ိေแ€”แ€ဲ့ ေแ€šာแ€€်ၤားแ€”ဲแ‚• แพแ€€ံဳแ€†ံုုแ€œာျแ€•ီ แ€‘ားแ€•ါေแ€ာแ‚• … แ€ြဲแ€ာแ€œဲ แ€กแ€်ိแ€”္แ€แ€ုု แพแ€€ာေแ€”ျแ€•ီแ€•ဲ แ€‘ားแ€•ါေแ€ာแ‚” …

แ€€ဲ… แ€กဲแ‚•ေแ€šာแ€€်ၤားแ€€ိုုแ€šူแ€™แ€œား… ေแ€ါแ€„္းแ€ါแพแ€€แ€™แ€š္ แ€™แ€Ÿုုแ€္แ€œား… แ€Ÿုုแ€္แ€ာแ€•ဲေแ€œ… แ€€်แ€™แ€†ိုုแ€›แ€„္แ€œဲ ျแ€„แ€„္းแ€™ိแ€™ွာแ€•ဲေแ€œ… แ€˜ာแ€œိုုแ‚•แ€œဲแ€†ိုုေแ€ာแ‚•  แ€€်แ€™แ€ိုုแ‚•แ€€ ျแ€™แ€”္แ€™ာ แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးေแ€ြေแ€œ… แ€แ€žแ€€္แ€™ွာ แ€แ€ါ ေแ€›ြးแ€်แ€š္แ€ြแ€„္แ‚”แ€›แ€ဲแ‚• ေแ€šာแ€€်ၤားแ€€ိုု แ€œแ€€္แ€œႊแ€္แ€…แ€•แ€š္ แพแ€€ံแ€›ာแ€œူ แ€†ြဲแ€šူแ€œိုုแ€€္แ€œိုုแ‚• ျแ€–แ€…္แ€™แ€œား…

แ€กแพแ€€ိแ€™္แพแ€€ိแ€™္ แ€กแ€ါแ€ါ แ€œแ€€္แ€‘แ€•္แ€ာแ€€ိုုေแ€ာแ€„္ แ€กျแ€•แ€…္แ€™ျแ€™แ€„္แ€ဲแ‚• แ€•แ€္แ€แ€”္းแ€€်แ€„္แ€™်ိဴး ၊ แ€กေแ€”ာแ€€္ ႏိုแ€„္แ€„ံแพแ€€ီးေแ€ြแ€œိုုแ€™ွာေแ€ာแ€„္ แ€œแ€€္แ€™แ€‘แ€•္แ€แ€„္ ေแ€žแ€်ာ แ€กျแ€•แ€”္ျแ€•แ€”္ แ€กแ€œွแ€”္แ€œွแ€”္ แ€…แ€ฅ္းแ€…ားแพแ€€แ€ာ…

แ€แ€กိแ€™္แ€‘ဲ แ€กแพแ€€ာแพแ€€ီး แ€กแ€ူแ€ူ ေแ€”แ€်แ€„္ေแ€”ေแ€•แ€™ဲแ‚•  แ€œแ€€္แ€‘แ€•္แ€်แ€„္แ€™ွ แ€œแ€€္แ€‘แ€•္แพแ€€แ€ာေแ€œ…

แ€แ€€แ€š္แ€แ€™္းေแ€ာแ‚• แ€œแ€€္แ€‘แ€•္แ€แ€š္แ€†ိုုแ€ာ แ€…ာแ€›ြแ€€္แ€แ€ုုแ€™ွာ แ€œแ€€္แ€™ွแ€္ แ€‘ိုုးแ€œိုုแ€€္แ€ာแ€‘แ€€္ แ€กแ€™်ားแพแ€€ီးแ€•ိုုแ€•ါแ€แ€š္…

แ€œူแ€”ွแ€…္ေแ€šာแ€€္แ€Ÿာ แ€แ€˜แ€แ€œံုုးแ€…ာ แ€…ိแ€္แ€“ါแ€္ ၊ แ€กแ€™ူแ€กแ€€်แ€„္แ‚• แ€กားแ€œံုုးแ€€ိုု แ€Šွိแ€šုူแ€›ေแ€ာแ‚•แ€™แ€š္… แ€กဲแ‚•ေแ€ာแ‚• แ€€ိုုแ€š္ แ€œแ€€္แ€ြဲแ€™ဲแ‚•แ€žူแ€€ိုု แ€…ိแ€္แ€ိုုแ€„္းแ€€် แ€›ွာေแ€–ြแ€™ိแ€ာ แ€™ွားแ€œားแ€›ွแ€„္…

แ€ြဲแ€ာေแ€ာแ‚”แพแ€€ာแ€•ါแ€•ီ… แ€’ါေแ€•แ€™ဲแ‚• แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲแ‚•แ€žူแ€ေแ€šာแ€€္แ€€ိုု แ€žိแ€žိแ€œ်แ€€္แ€”ဲแ‚• แ€‡ြแ€္แ€™ွိแ€္แ€šူแ€žแ€„္แ‚•แ€œား… แ€แ€€แ€š္ေแ€ာ့ แ€žူแ€ိုုแ‚•แ€Ÿာ แ€žိแ€•္แ€žแ€”ားแ€–ိုုแ‚•ေแ€€ာแ€„္းแ€•ါแ€แ€š္…

“แ€…ားแ€›แ€™ွာแ€œဲ แ€žဲแ€แ€œ ွ်แ€•္แ€œ ွ်แ€•္ ၊ ျแ€•แ€…္แ€›แ€™ွာแ€œဲ แ€กแ€†ီแ€แ€แ€„္းแ€แ€„္း” แ€†ိုုแ€ဲแ‚• แ€กျแ€–แ€…္แ€™်ိဴး… แ€แ€–แ€€္แ€€แ€œဲ แ€€ိုုแ€š္ႏွแ€…္ေแ€ြ แ€กแพแ€€ာแพแ€€ီး ျแ€™ွแ€•္ႏွံျแ€•ီး แ€်แ€…္แ€›แ€ဲ့แ€်แ€…္แ€žူ၊ แ€แ€–แ€€္แ€€แ€œဲ ေแ€›แ€›ွแ€Š္ แ€˜แ€š္แ€œိုုแ€™ွ แ€กแ€†แ€„္แ€™ေျแ€•แ€˜ူးแ€†ိုုแ€ာ แ€žိေแ€”แ€แ€š္…

ေแ€”ာแ€€္ แ€•แ€္แ€แ€”္းแ€€်แ€„္ ၊ ေแ€†ြแ€™်ဳိး แ€กแ€žိုုแ€„္းแ€กแ€ိုုแ€„္း แ€€ แ€œแ€€္แ€Šွဳိးแ€‘ိုုးแ€™ွာแ€œဲ ေแพแ€€ာแ€€္แ€›ေแ€žး… แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္แ€™်ား แ€กားแ€„แ€š္ေแ€”แ€œိုုแ€€္แ€™แ€œဲ… แ€˜แ€š္ေแ€œာแ€€္แ€™်ား ေแ€แ€ြဲแ€™แ€› ျแ€–แ€…္ေแ€”แ€œုုိแ€€္แ€™แ€œဲ…

แ€’ီแ€กแ€်ိแ€”္แ€Ÿာ แ€˜แ€แ€™ွာ แ€กေแ€›းแพแ€€ီးแ€ဲ့ แ€†ံုုးျแ€–แ€္แ€်แ€€္แ€€ိုု แ€်แ€›แ€ဲแ‚•แ€กแ€်ိแ€”္แ€™ိုုแ‚” แ€กแ€„္แ€™แ€แ€”္แ€€ိုု stress แ€™်ားแ€›ွာแ€™ွာแ€•ါ… แ€แ€်ိဳแ‚•แ€†ိုု แ€…ိแ€္แ€€်ေแ€›ာแ€‚ါေแ€ာแ€„္ แ€›ေแ€œแ€›ဲแ‚•…

แ€˜ုုแ€›ားแ€™ွแ€္แ€œိုုแ‚•  แ€€ိုုးแ€€ြแ€š္แ€€ာแ€™ွ ၊ แ€–ြแ€္แ€‘ြแ€€္แ€™ွ ေแ€ာแ€„္แ€•ိုုแ‚•แ€™ွแ€”္းแ€žိแ€›แ€ဲแ‚• แ€กျแ€–แ€…္… แ€€ုုแ€”္แ€žြားแ€ဲ့ แ€กแ€်ိแ€”္ေแ€ြแ€€แ€œဲ ႏွေျแ€™ာแ€…แ€›ာ… แ€กဲแ‚•แ€œိုုแพแ€€ံဳေแ€”แ€ဲ့ แ€Šီแ€™ေแ€œးေแ€ြแ€€ိုု แ€€်แ€™ေျแ€•ာေแ€”แ€€် แ€…แ€€ားแ€แ€ြแ€”္းแ€›ိွแ€แ€š္…

“แ€€ိုုแ€š္แ€ြဲေแ€”แ€ဲ့แ€žူแ€Ÿာ แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့แ€žူ ၊ แ€™ျแ€–แ€…္แ€žแ€„့္แ€ဲ့ แ€žူแ€™ွแ€”္းแ€žိแ€›แ€„္ แ€กျแ€™แ€”္แ€†ံုုး แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€•ါ… แ€กแ€†ံုုးแ€™แ€›ိွแ€ဲแ‚•แ€œแ€™္းแ€€ိုု แแ€แ€œွแ€™္းေแ€œွ်ာแ€€္แ€™ိแ€›แ€„္ แแ€แ€œွแ€™္းแ€…ာ ေแ€”ာแ€€္ျแ€•แ€”္แ€†ုုแ€္แ€›แ€•ါแ€œိแ€™္แ‚•แ€™แ€š္…

แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲแ‚•แ€žူแ€Ÿာ แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲ့ แ€กแ€™ူแ€กแ€€်แ€„့္แ€žာ แ€›ိွแ€™ွာแ€™แ‚”ိုု แ€กแ€ုု แ€œแ€™္းแ€™แ€ြဲแ€œဲ ေแ€”ာแ€„္แ€แ€်ိแ€”္ แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€›แ€™ွာแ€•ဲ… แ€šူျแ€•ီးแ€€ာแ€™ွ แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€›แ€„္ แ€แ€ုုแ€œแ€•္ျแ€–แ€…္แ€™แ€š္… แ€€ေแ€œးแ€ေแ€šာแ€€္ ေแ€™ြးျแ€•ီးแ€€ာแ€™ွ แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€›แ€„္ แ€€ေแ€œးแ€กေแ€™ แ€แ€œแ€„္แ€€ြာ ျแ€–แ€…္แ€™แ€š္… แ€€ေแ€œးแ‚ေแ€šာแ€€္ ေแ€™ြးျแ€•ီးแ€€ာแ€™ွ แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€›แ€„္ แ€€ေแ€œးแ‚ေแ€šာแ€€္แ€กေแ€™ แ€แ€œแ€„္แ€€ြာ ျแ€–แ€…္แ€™แ€š္…

แ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲแ‚•แ€žူแ€Ÿာ แ€แ€žแ€€္แ€œံုုး ေแ€€ာแ€„္းแ€œာแ€™ွာ แ€™แ€Ÿုုแ€္แ€œိုုแ‚• แ€แ€်ိแ€”္แ€်ိแ€”္แ€ြဲแ€€ိုု แ€ြဲแ€›แ€™ွာแ€•ဲ… แ€กဲแ‚•ေแ€ာแ‚• ေแ€…ာေแ€…ာแ€…ီးแ€…ီး แ€žိျแ€•ီး แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€ြแ€„့္ แ€›ျแ€แ€„္းแ€€แ€•ဲ แ€€ံေแ€€ာแ€„္းျแ€แ€„္းแ€œိုုแ‚• แ€™ွแ€္แ€šူแ€œိုုแ€€္แ€•ါ…

แ€€ုုแ€žိုုแ€œ္ေแ€€ာแ€„္းแ€™ွဳ แ€™်ားแ€™်ားแ€œုုแ€•္แ€œိုုแ‚• แ€แ€‹္ေแพแ€€ြး ျแ€™แ€”္ျแ€™แ€”္ေแพแ€€แ€แ€š္แ€•ဲ แ€™ွแ€္แ€œိုုแ€€္แ€•ါ…” แ€œိုแ‚”…

ေแ€”ာแ€€္แ€žူแ€ိုုแ‚• แ€€ိုုแ€š္แ€žူแ€ိုုแ‚• แ€กျแ€™ဲေแ€™းေแ€”แ€ဲแ‚• ေแ€™းแ€ြแ€”္းแ€€ “ ေแ€”ာแ€€္แ€‘แ€•္แ€ြဲแ€ဲ့ แ€ေแ€šာแ€€္แ€€ แ€’ီแ€ေแ€šာแ€€္แ€‘แ€€္ แ€†ိုုးေแ€”แ€›แ€„္ แ€˜แ€š္แ€œိုုแ€œုုแ€•္แ€™แ€œဲ”… แ€†ိုုแ€ာแ€•ဲ…

แ€’ါแ€†ိုုแ€œဲ แ€€်แ€™ေျแ€•ာေแ€”แ€€် แ€…แ€€ားแ€•ဲ ျแ€•แ€”္ေျแ€•ာแ€•ါแ€™แ€š္… “แ€€ိုုแ€š္แ€Ÿာ แแ€แ€ แ€แ€”္แ€›แ€„္ แแ€แ€ แ€แ€”္ ေแ€šာแ€€်ၤား แ€›แ€•ါแ€œိแ€™္แ‚”แ€™แ€š္… แ€€ိုုแ€š္แ€Ÿာ แ€แ€…္แ€žိแ€”္း แ€แ€”္แ€›แ€„္ แ€แ€…္แ€žိแ€”္းแ€แ€”္ ေแ€šာแ€€်ၤား แ€œာแ€•ါแ€œိแ€™္แ‚”แ€™แ€š္… แ€กဲแ‚•ေแ€ာแ‚• แ€•ိုုေแ€€ာแ€„္းแ€ဲแ‚• ေแ€šာแ€€်ၤားแ€€ိုု แ€œိုုแ€်แ€„္แ€›แ€„္ แ€‘ိုုแ€„္แ€…ိแ€္แ€™แ€Šแ€…္แ€•ါแ€”ဲแ‚•… แ€‘ိုုแ€„္แ€†ုုแ€™ေแ€ာแ€„္းแ€•ါแ€”ဲแ‚•… แ€•ိုုေแ€ာ္ ၊ แ€•ိုုแ€œွแ€ဲแ‚• แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œး ျแ€–แ€…္ေแ€กာแ€„္แ€•ဲ แพแ€€ိဳးแ€…ားแ€•ါ…”

แ€กแ€™ွแ€”္แ€แ€€แ€š္ေแ€ာ့ แ€›แ€Š္းแ€…ား แ€žแ€€္แ€แ€™္းแพแ€€ာျแ€•ီး แ€™แ€šူျแ€–แ€…္ေแ€žးแ€ဲ့ แ€กแ€ြဲေแ€ြแ€™ွာ แ€œူแ€™แ€žိแ€ဲ့ ျแ€•แ€žแ€”ာแ€€ိုုแ€š္แ€…ီ แ€›ိွแ€แ€္แ€•ါแ€แ€š္… (แ€กแ€†แ€„္ေျแ€•แ€œ်แ€€္แ€”ဲแ‚• แ€™แ€šူแ€žူแ€™်ားแ€œဲ แ€›ိွแ€•ါแ€แ€š္… แ€กားแ€œံုုးแ€€ိုု แ€™แ€†ိုုแ€œိုုแ€•ါ… )

แ€™ိแ€”္းแ€€ေแ€œးแ€ိုုแ€„္းแ€Ÿာ แ€›แ€Š္းแ€…ားแ€‘ားแ€™ွေแ€ာ့ แ€šူแ€–ိုုแ‚•แ€กแ€‘ိแ€•ဲ แ€›แ€Š္แ€›ြแ€š္แพแ€€แ€ာแ€•ါ… แ€˜แ€š္แ€žူแ€™ွ แ€กေแ€•်ာ္แ€›แ€š္แ€œိုုแ‚• แ€™แ€ြဲแพแ€€แ€•ါแ€˜ူး… แ€€ံแ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€œိုုแ€žာ แ€กแ€်ိแ€”္แ€กแพแ€€ာแพแ€€ီး ျแ€™ွแ€•္แ€”ွံแ€‘ားေแ€•แ€™ဲแ‚• แ€œแ€™္းแ€ြဲแ€›แ€ာแ€•ါ… แ€กဲแ‚•แ€œိုု แ€€ံแ€™ေแ€€ာแ€„္းแ€ဲแ‚•แ€žူแ€ေแ€šာแ€€္แ€€ိုု แ€กေแพแ€€ာแ€„္းแ€กแ€›แ€„္း ေแ€žแ€်ာแ€™แ€žိแ€˜ဲ ေแ€แ€–แ€”္ေแ€”ျแ€แ€„္းแ€Ÿာ “ ေแ€›แ€”แ€…္แ€žူ แ€ါးแ€‘ိုုးแ€€ုူ” แ€†ိုုแ€žแ€œိုု ျแ€–แ€…္แ€™ေแ€”แ€˜ူးแ€œား…

แ€กဲแ‚•แ€œိုု ေแ€แ€–แ€”္ေแ€”แ€ဲแ‚•แ€žူေแ€ြ แ€€ိုုแ€š့္แ€Šီแ€™ ၊ แ€žแ€™ီးแ€†ိုုแ€›แ€„္ေแ€€ာ แ€˜แ€š္แ€œိုု แ€กแพแ€€ံแ€ฅာแ€္ေแ€•းแ€™แ€œဲ แ€žိแ€်แ€„္แ€™ိแ€›ဲแ‚•…

แ€€်แ€™ แ€’ီေแ€†ာแ€„္းแ€•ါးแ€€ိုုေแ€›းแ€›แ€„္း แ€•ံုုျแ€•แ€„္ေแ€œးแ€แ€•ုုแ€’္แ€€ိုု แ€žြားแ€žแ€ိแ€›แ€แ€š္… ေแ€™်ာแ€€္ แ… ေแ€€ာแ€„္แ€•ံုုျแ€•แ€„္… ေแ€™်ာแ€€္ แ… ေแ€€ာแ€„္แ€€ိုု ေแ€œွာแ€„္แ€กိแ€™္แ€‘ဲ แ€‘แ€Š္แ‚•แ€‘ားแ€แ€š္… ေแ€œွာแ€„္แ€กိแ€™္แ€‘ိแ€•္แ€™ွာ แ€Œแ€€္ေแ€•်ာแ€žီးแ€€ိုု แ€်ိแ€္แ€‘ားแ€แ€š္…

ေแ€™်ာแ€€္แ… ေแ€€ာแ€„္แ€‘ဲแ€€ แ€ေแ€€ာแ€„္ แ€Œแ€€္ေแ€•်ာแ€žီး แ€šူแ€ာแ€”ဲแ‚• ေแ€กာแ€€္แ€€ แ€†ြဲแ€်แ€แ€š္… แ€กဲแ‚•ေแ€ာแ‚• ေแ€™်ာแ€€္แ€กားแ€œံုးแ€Ÿာ แ€Œแ€€္ေแ€•်ာแ€žီးแ€€ိုု แ€šူแ€›แ€„္ แ€†ြဲแ€်แ€ံแ€›แ€™แ€š္ แ€†ိုုแ€ာแ€žိေแ€ာแ‚” แ€˜แ€š္แ€žူแ€™ွ แ€žြားแ€™แ€šူแ€›ဲေแ€ာแ‚•แ€˜ူး…

ေแ€”ာแ€€္แ€›แ€€္แ€”ဲแ€”ဲแพแ€€ာေแ€ာ့ ေแ€™်ာแ€€္แ€กေแ€Ÿာแ€„္း แေแ€€ာแ€„္แ€€ိုု แ€‘ုုแ€္ျแ€•ီး ေแ€™်ာแ€€္แ€กแ€žแ€…္ แေแ€€ာแ€„္ แ€‘แ€Š္แ‚•แ€แ€š္… ေแ€™်ာแ€€္แ€กแ€žแ€…္แ€€ แ€Œแ€€္ေแ€•်ာแ€žီး แ€กေแพแ€€ာแ€„္း แ€™แ€žိေแ€ာแ‚•  แ€แ€€္แ€šူแ€–ိုုแ‚” แ‚€แ€€ိဳးแ€…ားแ€ာေแ€•ါแ‚•…

แ€กဲแ‚•แ€กแ€ါแ€™ွာေแ€ာแ‚• แ€กျแ€•แ€„္แ€œူแ€€ แ€†ြဲแ€™แ€်ေแ€ာแ‚•แ€˜ူး… แ€žိုုแ‚•ေแ€•แ€™ဲแ‚•  แ€€်แ€”္แ€ဲแ‚•ေแ€™်ာแ€€္ แ„ေแ€€ာแ€„္แ€€ แ€†ြဲแ€်แ€แ€š္… แ€žူแ€ိုုแ‚•แ€ုုแ€”္းแ€€ แ€†ြဲแ€်แ€ံแ€ဲแ‚•แ€›แ€ာแ€€ိုုး…

แ€’ီแ€œိုုแ€”ဲแ‚• แ€›แ€€္แ€”ဲแ€”ဲแ€…ီျแ€ားျแ€•ီး ေแ€™်ာแ€€္ေแ€ြ แေแ€€ာแ€„္ျแ€•ီး แေแ€€ာแ€„္ แ€œဲแ€œာแ€œိုုแ€€္แ€ာ ေแ€™်ာแ€€္แ€กေแ€Ÿာแ€„္းေแ€ြ แ€ေแ€€ာแ€„္แ€™ွแ€™แ€€်แ€”္ေแ€ာแ‚•แ€˜ဲ ေแ€œွာแ€„္แ€กိแ€™္แ€‘ဲแ€™ွာ ေแ€™်ာแ€€္แ€กแ€žแ€…္ေแ€ြแ€•ဲ แ€›ိွေแ€ာแ‚•แ€แ€š္…

ေแ€™်ာแ€€္แ€กแ€žแ€…္ေแ€ြแ€Ÿာแ€œแ€Š္း แ€Œแ€€္ေแ€•်ာแ€žီးแ€€ိုု แ€˜แ€š္แ€žူแ€šူแ€šူ แ€†ြဲแ€်ေแ€”แ€ုုแ€”္းแ€•ဲ…
แ€’ီแ€•ံုုျแ€•แ€„္ေแ€œးแ€‘ဲแ€€ ေแ€™်ာแ€€္ေแ€ြแ€Ÿာ แ€€်แ€™แ€ိုုแ‚• แ€•แ€္แ€แ€”္းแ€€်แ€„္แ€€แ€žူေแ€ြแ€”ဲแ‚• แ€กแ€ူแ€ူแ€•ဲ…

แ€€ိแ€…แฅแ€แ€ုုแ€Ÿာ แ€แ€€แ€š္แ€™ွแ€”္ျแ€แ€„္း ၊ แ€™ွားျแ€แ€„္း ေแ€แ€–แ€”္แ€†ံုုးျแ€–แ€္แ€–ိုုแ‚•แ€‘แ€€္ “แ€„ါแ€ိုုแ‚•แ€ုုแ€”္းแ€€แ€œဲ แ€’ီแ€œိုုแ€•ဲ ေแ€”แ€ဲแ‚•แ€›แ€ာแ€•ဲ” แ€†ိုုแ€ဲแ‚•แ€กေแพแ€€ာแ€„္းျแ€•แ€်แ€€္แ€€ แ€กแ€›ာแ€›ာแ€€ိုု แ€€ိုုแ€š္แ€œိုုแ€›ာแ€†ြဲေแ€ြးแ€–ိုုแ‚• ၊ แ€กแ€ၱ​ေแ€ြแ€€ိုု แ€กေแ€›ာแ€„္แ€แ€„္ေแ€•းแ€–ိုုแ‚• แ€—ီแ€ိုแ€กာแ€ာแ€•ဲ… แ€€ံေแ€œးေแ€€ာแ€„္းျแ€•ီး แ€œแ€„္ေแ€€ာแ€„္းแ€žားေแ€€ာแ€„္း แ€›แ€žြားแ€žူေแ€ြแ€Ÿာแ€œဲ แ€‡ီးแ€žီးแ€žแ€Š္ แ€™แ€—်ိဴแ€„္းแ€œိုုแ€•ဲ…

แ€€ိုုแ€š္แ‚•แ€ုုแ€”္းแ€€ แ€˜แ€š္แ€œိုုแ€ံแ€…ားแ€ဲแ‚•แ€›แ€œဲ แ€†ိုုแ€ာေแ€™แ‚” ၊ แ€€ိုုแ€š္แ€်แ€„္းแ€…ာแ€…ိแ€္ေแ€ြ ေแ€•်ာแ€€္แ€†ံုုးျแ€•ီး แ€žူแ€™်ားแ€€ိုု แ€œแ€€္แ€Šွိဳးแ€‘ိုုးแ€–ိုုแ‚• แ€กแ€†แ€„္แ€žแ€„့္… แ€™ိแ€™ိႏွုုแ€္แ€แ€™္းแ€–်ားแ€™ွာ แ€žူแ€แ€•ါးแ€›ဲแ‚• แ€กแ€›ွแ€€္แ€žိแ€€แกာေแ€ြแ€€ိုု ေแ€œာแ€„္းေแพแ€€း แ€‘แ€•္แ€‘ားแ€แ€š္แ€†ိုုแ€ာ แ€™แ€žိေแ€›ာแ‚•ေแ€œแ€œား… ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜

แ€€်แ€™แ€ိုုแ‚• แ€™ိแ€”္းแ€™แ€žားေแ€ြ แ€˜แ€แ€€ိုု แ€€်แ€™แ€ိုုแ‚•แ€™ိแ€”္းแ€™แ€žားေแ€ြแ€€แ€•ဲ แ€แ€္ႏိုုแ€„္แ€žေแ€œာแ€€္ แ€€แ€š္แ€แ€„္ แพแ€€แ€›ေแ€กာแ€„္แ€œားေแ€”ာ္… ๐Ÿ˜ฅ

แ€ိแ€္แ€ိแ€္ေแ€œးแ€„ိုုေแ€”แ€ဲแ‚• แ€™်แ€€္แ€›แ€Š္ေแ€ြแ€€ိုု แ€กားေแ€•းแ€…แ€€ားေแ€œးေแ€ြ ေျแ€•ာျแ€•ီး แ€žုုแ€္ေแ€•းแพแ€€แ€›ေแ€กာแ€„္แ€œား… ๐Ÿ˜ฅ

แ€•แ€္แ€แ€”္းแ€€်แ€„္แ€€ိုု ေแพแ€€ာแ€€္แ€œိုုแ‚• ၊ แ€™ိแ€˜แ€€ိုုေแพแ€€ာแ€€္แ€œိုုแ‚•  แ€กแ€›ာแ€›ာแ€€ိုု แ€™แ€†ံုုးျแ€–แ€္แ€›ဲแ€ဲแ‚• แ€€ေแ€œးေแ€œးေแ€ြแ€€ိုု แ€กေแ€™ွာแ€„္แ€‘ဲแ€€ แ€†ြဲแ€‘ုုแ€္แพแ€€แ€›ေแ€กာแ€„္แ€œား… ๐Ÿ˜ฅ

แ€žူแ€ိုုแ‚•แ€›ဲแ‚•แ€กေแ€›ွแ‚•แ€™ွာ แ€œွแ€•แ€ဲแ‚•ေแ€€ာแ€„္းแ€€แ€„္แพแ€€ီး แ€›ိွแ€แ€š္แ€†ိုုแ€ာแ€€ိုု แ€กแ€ူแ€ူ ျแ€•แ€žแพแ€€แ€›ေแ€กာแ€„္แ€œားေแ€”ာ္… ๐Ÿ˜ฅ

แ€€်แ€™แ€€ေแ€ာแ‚• แ€…ာแ€–แ€္แ€žူ แ€Šီแ€™ေแ€œးေแ€ြ แ€…ိแ€္แ€်แ€™္းแ€žာ၊ ေแ€•်ာ္แ€›ႊแ€„္ေแ€”แ€›แ€„္ ေแ€€်แ€”แ€•္แ€•ါแ€แ€š္…❤๐Ÿ’“๐Ÿ’•

แ€แ€•္ျแ€™แ€„့္ျแ€™แ€„့္แ€€ แ€œွแ€•แ€ဲแ‚”แ€•แ€”္းေแ€œးแ€แ€…္แ€•ြแ€„့္ျแ€–แ€…္แ€•ါေแ€…๐ŸŒผ

แ€်แ€…္แ€žแ€‰ၨာ

No comments

Powered by Blogger.